Raportowanie schematów podatkowych

1 stycznia 2019 weszły w życie przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules: MDR).  Poniżej przedstawiamy skrót tylko głównych zasad.
Raporty składa się do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) elektronicznie.
Raporty winny być składane na nw. formularzach elektronicznych, przez podmioty wymienione poniżej:
MDR-1 Informacja O Schemacie Podatkowym – składa promotor, korzystający lub wspomagający, w ciągu 30 dni,
MDR-2 Zawiadomienie Dotyczące Schematu Podatkowego – składa promotor lub wspomagający;
MDR-3 Informacja Korzystającego O Schemacie Podatkowym – składa korzystający wraz z deklaracją za dany okres
MDR-4 Kwartalna Informacja O Udostępnieniu Schematu Podatkowego Standaryzowanego– składa promotor lub wspomagający.


Zgłoszenie schematu do szefa KAS
Po zgłoszeniu schematu na druku MDR-1 lub MDR-3, szef KAS nadaje schematowi Numer NSP (Numer Schematu Podatkowego). Podmiot (promotor, korzystający lub wspomagający), który uzyska NSP, informuje o tym pozostałe zainteresowane podmioty, tym samy zwalniając pozostałe podmioty z obowiązku składania MDR-1 (w odniesieniu do schematu, który już posiada nadany numer NSP).
Nie podlega zgłoszeniu schemat inny niż transgraniczny, jeśli dotyczy korzystającego, dla którego nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego (KKK).

 

Definicje:
Kryterium kwalifikowanego korzystającego (KKK) uważa się za spełnione, jeżeli przychody lub koszty korzystającego albo wartość aktywów tego podmiotu w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10.000.000 euro lub jeżeli udostępniane lub wdrażane dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2.500.000 euro lub jeżeli korzystający jest podmiotem powiązanym z takim podmiotem (powiązany w rozumieniu przepisów o cenach transferowych).

 

Promotor – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzający klientom, również w przypadku gdy nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju. Podmiot pełni rolę promotora, jeśli w zakresie wykonywanych czynności:
o    opracowuje uzgodnienie,
o    oferuje uzgodnienie,
o    udostępnia opracowane uzgodnienie,
o    wdraża opracowane uzgodnienie, lub
o    zarządza wdrażaniem uzgodnienia


Korzystający – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej:
o    której udostępniane jest uzgodnienie,
o    u której wdrażane jest uzgodnienie,
o    która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia,
o    która dokonała czynności służącej wdrożeniu uzgodnienia.


Wspomagający – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szczególności biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa a także ich pracownik, która przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.


Schemat podatkowy - rozumie się przez to uzgodnienie, które:
a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,
b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
c) posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą;

 

Schemat transgraniczny - rozumie się przez to uzgodnienie, które spełnia kryterium transgraniczne oraz:
a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych, lub
b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą;
Uzgodnienie, które dotyczy wyłącznie podatku VAT, akcyzy czy cła na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie spełnia kryterium transgranicznego.

 

Schemat podatkowy standaryzowany- rozumie się przez to schemat podatkowy możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności dotyczących rodzaju czynności podejmowanych lub planowanych w ramach schematu podatkowego.

Newsletter 9-13.04.2018r.

Interpretacja ogólna z 1 marca 2018 r. dotycząca wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni
Niniejsza interpretacja dotyczy art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r.  Minister podkreśla, iż błędna jest interpretacja, że przepis ten kreuje przychód w związku z wniesieniem do spółki wkładu pieniężnego. Przepis ten obejmuje swoim zakresem wyłącznie wkłady niepieniężne, np. wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/

 

Zmienione rozporządzenie w sprawie CbC
Zmiana ma na celu zapewnienie zgodności traktowania niepodzielonych zysków zakładów z postanowieniami przewidzianymi w dyrektywie Rady oraz Raporcie BEPS, działanie 13 (Action13). Suma kapitału podstawowego (zakładowego) oraz niepodzielony zysk zagranicznego zakładu będą wykazywane przez jednostkę, do której należy zakład.
Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/

 

Odmowa wydania interpretacji indywidualnej
NSA uznał, że wniosek o wydanie interpelacji indywidualnej może być odrzucony, z tego powodu, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że opisane zdarzenia mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacja podatkowa, czyli klauzuli obejścia prawa. Wyrok NSA z dnia 21 marca 2018 r. (II FSK 3819).
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 6.04.2018r.

Skutki podatkowe obrotu krypto walutami w PIT, VAT i PCC
Ministerstwo Finansów wskazało  skutki obrotu krypto walutami w podatku dochodowym od osób fizycznych, od towarów i usług oraz od czynności cywilnoprawnych.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
W związku z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego za 2017 r., przypominamy, że w PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany krypto walut, takich jak m.in. bitcoin, litecoin i ether.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że dochody uzyskane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
Sposób ich opodatkowania, wykazania we właściwym zeznaniu podatkowym zależą od źródła, w jakim dochody te zostały uzyskane oraz od formy opodatkowania wybranej przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.


Źródło przychodów
Przychody z obrotu krypto walutą mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu:
•    praw majątkowych [2]
albo
•    Pozarolniczej działalności gospodarczej [3], jeżeli krypto waluta jest przedmiotem obrotu w ramach działalności, która spełnia określone warunki: m.in. ma ona charakter zarobkowy, jest prowadzona we własnym imieniu przez podatnika, w sposób zorganizowany i ciągły (i nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 5b ust. 1 ustawy PIT).


Dochód
Dochody z obrotu krypto walutą zakwalifikowane do:
•    praw majątkowych opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej  i wykazywane w zeznaniu PIT-36, w części D.1. lub D.2.,w wierszu 7: Prawa autorskie i inne prawa,
albo
•    pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegają łączeniu z innymi dochodami z tego źródła przychodów. Wówczas dochód (stratę) z tego tytułu należy wykazać w zeznaniu:
o    PIT-36, jeżeli dla tego źródła przychodów wybrano formę opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
o    PIT-36L, jeżeli dla tego źródła przychodów wybrano formę opodatkowania 19% stawką podatku [15].


Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Umowa sprzedaży oraz zamiany krypto waluty, stanowiącej prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Wyłączona z opodatkowania PCC jest umowa sprzedaży lub zamiany kryptowalut objęta podatkiem VAT – w zakresie, w jakim podlega opodatkowaniu VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron czynności jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności.


Podatek od towarów i usług (VAT)
Działalność w zakresie kupna i sprzedaży tzw. krypto walut podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług . Dla celów VAT pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmuje również tzw. Krypto walutę.


Oznacza to, że sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrotnie, jak również wymiana jednej kryptowaluty na inną, o ile podlega opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnienia z VAT.

 

Źródło: http://www.rp.pl/VAT/304059962-Skutki-podatkowe-obrotu-kryptowalutami-w-PIT-VAT-i-PCC---stanowisko-Ministerstwa-Finansow.html

 

STIR już działa – szybka wymiana informacji pomiędzy bankami a krajową Administracja Skarbową
Co to jest STIR
STIR to narzędzie KAS do zwalczania wyłudzeń w VAT, w tym tzw. transakcji karuzelowych, tworzonych za pomocą transferów pieniężnych na rachunkach bankowych podmiotów. STIR został wprowadzony ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.
Obecnie monitoringiem w ramach STIR jest objętych ponad 5,6 mln rachunków podmiotów kwalifikowanych.


Jak działa STIR
Wskaźniki ryzyka dla poszczególnych podmiotów są analizowane pod kątem wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do wyłudzeń skarbowych. W przypadku wystąpienia takiego zagrożenia Szef KAS ma prawo zablokować rachunek podmiotu kwalifikowanego. Jeżeli szacowana wysokość zobowiązania podatkowego przekracza 10 tys. euro, blokada rachunku będzie mogła być przedłużona na okres do 3 miesięcy.
Przewiduje się stopniowe wprowadzanie rozwiązań STIR. Od 13 marca 2018 r. za pośrednictwem tego systemu przekazywane są informacje o zlikwidowanych i nowo założonych rachunkach bankowych podmiotów kwalifikowanych, a od 30 kwietnia br. możliwa będzie blokada na żądanie Szefa KAS (w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej).
Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/stir-juz-przynosi-efekty


Ustalenia z KE ws. minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych
Planowane modyfikacje polegają na:


•    opodatkowaniu minimalnym podatkiem dochodowym tylko tych budynków (ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Budynki niewynajęte (lub ich części) nie będą podlegać opodatkowaniu. To korzystne dla podatników rozwiązanie miałoby zastosowanie także do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r.,
•    zmianie sposobu stosowania progu 10 mln zł wartości budynku, do którego podatek minimalny nie ma zastosowania poprzez odejście od stosowania tego progu w odniesieniu do każdego budynku. Próg ten będzie przysługiwał podatnikowi niezależnie od liczby posiadanych budynków (jedna kwota wolna dla podatnika a nie na każdy budynek),
•    objęciu minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich budynków z jednoczesnym wprowadzeniem wyłączenia dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego (w zakresie dopuszczalnym przepisami o pomocy publicznej),
•    wprowadzeniu możliwości wystąpienia podatnika do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego (ponad kwotę podatku CIT lub PIT). Podatek minimalny zostanie zwrócony po potwierdzeniu przez organ podatkowy, że warunki transakcji z podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym, a tym samym prawidłowości dokonanego rozliczenia w podatku dochodowym. Zmiana ta również znajdzie zastosowanie do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r.,
•    wprowadzeniu szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej podatku minimalnego. Klauzula miałaby zastosowanie do transferów dokonanych wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym. Takie transfery nie byłyby uznawane przez organy podatkowe dla celów opodatkowania podatkiem minimalnym.
Źródło:https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci...


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo o miarach – wchodzą kasy on-line
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, przedłożony przez ministra finansów.
Wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas online), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – danych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (szef KAS).
Proces wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online będzie rozłożony w czasie, przy czym niektóre branże, w których wykryto największe nadużycia, objęte zostaną obowiązkiem stosowania tylko kas online.
Zaproponowano, aby nowe rozwiązania weszły w życie 1 października 2018 r.
Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-ustawy-3.html

 

Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Celem zmiany  jest dokonanie niezbędnych zmian krajowego porządku prawnego, mających na celu wdrożenie lub też zapewnienie stosowania czterech europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego, tj.:
1)    dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, z późn. zm.) – tzw. dyrektywy MiFID II;
2)        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.);
3)        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1);
4)    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1).
Ustawa nakłada na instytucje uczestniczące w obrocie instrumentami finansowymi, tj. firmy inwestycyjne, nowe obowiązki, w szczególności dotyczące relacji tych podmiotów z ich klientami. Klienci tych instytucji mogą nabywać lub zbywać instrumenty finansowe oraz produkty inwestycyjne od lub za pośrednictwem firmy (np. banku), jak również mogą korzystać z usług inwestycyjnych, takich jak usługi powiernicze. Przepisy ustawy wyróżniają dwa etapy świadczenia usług inwestycyjnych – etap przed świadczeniem usług inwestycyjnych oraz etap w trakcie świadczenia usług inwestycyjnych i po ich dokonaniu. W obu przypadkach firma inwestycyjna będzie zobowiązana do podjęcia określonych w przepisach ustawy działań. Ustawa nakłada na podmioty rynku finansowego dodatkowe obowiązki, wdraża nowe zasady komunikacji z klientem, poszerza wymogi informacyjne, zapewnia większą transparentność kosztów, a także wprowadza szereg nowych uprawnień dla nadzorców.
Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Zródło: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,32,marzec-2018-r.html


Zmiana  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej – tzw. Konstytucja Biznesu

Przyjęcie odrębnej ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej było niezbędne z uwagi na uchylenie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz uchwalenie czterech innych ustaw wchodzących w skład tzw. „Konstytucji Biznesu”, tj.:
1)    ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
2)    ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
3)    ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
4)    ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
–    które to ustawy nowelizują wiele przepisów zawartych w licznych ustawach odrębnych.

Ponadto, wraz z wprowadzeniem ww. ustaw, pojawiła się potrzeba ustanowienia obszernych przepisów przejściowych i dostosowujących.
Poza regulacjami mającymi na celu dostosowanie różnego rodzaju aktów prawnych do rozwiązań wprowadzanych przez pakiet ustaw tworzących „Konstytucję Biznesu”, przedmiotowa ustawa wprowadza również dwa istotne, nowe rozwiązania – jedno w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, a drugie w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, których celem jest poprawa sytuacji uczestników postępowania administracyjnego oraz usprawnienie tych postępowań, nie tylko w odniesieniu do przedsiębiorców, lecz do wszystkich obywateli.
Pierwsza ze zmian dotyczy art. 14 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i ma na celu odformalizowanie sposobów załatwiania spraw administracyjnych. Obecnie obowiązująca regulacja przewidywała, że jeżeli przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie, dana sprawa może zostać załatwiona ustnie. W wyniku wprowadzonych ustawą zmian będzie to mogło nastąpić także drogą telefoniczną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bądź też innych form łączności. Ponadto, w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzono nowy art. 14a, którego celem jest nałożenie na organy publiczne obowiązku umożliwienia stronom postępowania dokonywania oceny działania urzędów, w tym pracowników tych urzędów.
Druga zmiana polega na modyfikacji art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego i ma na celu wyraźne upoważnienie przedsiębiorców – osób fizycznych do udzielania prokury, po uzyskaniu wpisu w CEIDG. Obecnie prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę (podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców), które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W doktrynie przyjmuje się, że sformułowanie „rejestr przedsiębiorców” nie obejmuje CEIDG, co oznacza, że przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi nie są uprawnieni do ustanawiania prokurenta. Wprowadzenie zmian w tym zakresie było od wielu lat postulowane nie tylko przez doktrynę, lecz również przez przedsiębiorców.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

Źródło: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,32,marzec-2018-r.html

 

Zmiana ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Najważniejsze novum w ustawie to przede wszystkim:
1)    ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz obowiązków organów, które mają stanowić wytyczne interpretacyjne dla organów stosujących prawo w relacji przedsiębiorca – administracja, a także zdefiniowanie na nowo tej relacji w myśl zasad: domniemania uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy i przyjaznej interpretacji przepisów – in dubio pro libertate;
2)    wprowadzenie instytucji działalności nieewidencjonowanej (działalności na mniejszą skalę, prowadzonej przez osobę fizyczną); w przypadku tego rodzaju działalności nie będzie powstawał obowiązek rejestracyjny; działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i w konsekwencji nie będzie rodzić obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne;
3)    wprowadzenie tzw. „ulgi na start” (początkujący przedsiębiorca zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej; po tym okresie będzie mógł on skorzystać dodatkowo z ulgi tzw. „małego ZUS”, przez kolejne 24 miesiące);
4)    zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON; przedsiębiorca w kontaktach z administracją będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP;
5)    likwidacja instytucji zgód i licencji, jako odrębnych form reglamentacji działalności gospodarczej;
6)    regulacja podstawowych zasad opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz dokonywania oceny ich funkcjonowania (akcentuje się zasadę adekwatności i proporcjonalności m.in. w przypadku nakładania nowych obowiązków administracyjnych);
7)    wprowadzenie instytucji „objaśnień prawnych”, tj. wydawanych przez organy administracji, w zakresie ich właściwości – z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – wyjaśnień przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczących ich praktycznego stosowania;
8)    wprowadzenie instytucji „utrwalonej praktyki interpretacyjnej”;
9)    utworzenie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, który to punkt umożliwiać ma w szczególności załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej;
10)    uelastycznienie instytucji zawieszenia działalności gospodarczej (m.in. możliwe będzie bezterminowe zawieszenie wykonywania działalności albo zawieszenie na okres wskazany we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu).
Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 30.03.2018r.

Dane podatkowe dużych firm i podatkowych grup kapitałowych będą ogólnodostępne

•    Zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o CIT Ministerstwo Finansów (MF) upubliczni dane podatkowe firm, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych.
•    Polskie rozwiązania w tym zakresie są realizacją polityki przejrzystości podatkowej, przyjętej w wielu krajach Unii Europejskiej.
W pierwszej kolejności zostaną opublikowane dane podatkowe za poprzednie lata podatkowe (2012-2016). Ich publikacja nastąpi do końca kwietnia 2018 r.
Natomiast dane podatkowe za 2017 r. będą upubliczniane po ich wpłynięciu oraz wstępnej weryfikacji przez urzędy skarbowe. Planowany termin ich publikacji to początek lipca 2018 r.
Jednocześnie przypominamy, że termin składania deklaracji CIT-8 za 2017 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) upływa 3 kwietnia 2018 r.
Źródło:https://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2018-juz-w-kwietniu-mf-opublikuje-pierwsze-dane-duzych-podatnikw_16_37531.htm

 

Wyjaśnienie do artykułu Rzeczpospolitej

W nawiązaniu do artykułów „Fuszerka rządu w VAT" oraz „Budowlanka ucierpi na luce w prawie" opublikowanych na łamach Rzeczpospolitej 26 marca br., Ministerstwo Finansów wyjaśnia.

Wejście w życie od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z uchwalonymi w grudniu 2017 r. przepisami, nie będzie miało żadnego wpływu na obecnie realizowane inwestycje budowlane oraz przyjęte w nich schematy płatności pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w tym na wykorzystanie rachunków powierniczych.

Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca będzie dodatkową - poza obecnie funkcjonującymi - metodą dokonywania płatności, o jej zastosowaniu decydować będą strony transakcji, o czym wyraźnie informowało Ministerstwo Finansów w trakcie całego procesu legislacyjnego.

Dobrowolna podzielona płatność ma być narzędziem dla przedsiębiorców do ochrony przed skutkami transakcji z nierzetelnymi kontrahentami. Jeżeli partnerzy biznesowi darzą się zaufaniem i nie będą widzieli podstaw do stosowania podzielonej płatności – a tak zapewne będzie w sytuacji opisanej w artykule Rzeczpospolitej, gdzie świadczącym usługi na rzecz zamawiającego jest duże konsorcjum, w którym liderem jest uznany i rzetelny podmiot – to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamawiający zapłacił liderowi na jego rachunek powierniczy, poza mechanizmem podzielonej płatności.

Przepisy o podzielonej płatności, które wejdą w życie od 1 lipca 2018 r., umożliwią dokonywanie rozliczeń  z liderem konsorcjum także z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Lider będzie mógł otrzymać  w podzielonej płatności całość wynagrodzenia od zamawiającego. Taki schemat płatności będzie możliwy, z zastrzeżeniem, że lider posłuży się rachunkiem rozliczeniowym wobec zamawiającego, a nie powierniczym.

Zwracamy także uwagę, że w przypadku usług budowlanych obowiązują specjalne zasady rozliczania podatku VAT z podwykonawcami takich usług. Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT na zasadach tzw. odwróconego obciążenia jest nabywca usług, w tym także lider konsorcjum realizującego kontrakty budowlane poprzez podwykonawców. Oznacza to, że w rozliczeniach za usługi budowlane pomiędzy liderem konsorcjum a podwykonawcami usług budowlanych nie jest naliczany podatek VAT. W konsekwencji nie ma żadnej możliwości dokonywania na tym etapie rozliczeń płatności z użyciem mechanizmu podzielonej płatności niezależnie od tego, czy dokonywane są one z rachunku rozliczeniowego, czy byłyby dokonywane z rachunku powierniczego.
Źródło: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_publisher/6PxF/content/id/6338642


Projekt ustawy o ochronie danych osobowych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przedłożony przez ministra cyfryzacji.
Lepsza ochrona danych osobowych – to główny cel nowej ustawy. Zaproponowane przepisy wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.
Zgodnie z projektem, zniesiona zostanie dotychczasowa dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu obywatel będzie miał możliwość szybszego uzyskania sądowej ochrony swoich praw. Kolejnym celem przyspieszenia postępowań, prowadzonych w związku z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych, jest wprowadzenie przepisu, dzięki któremu podejmowana przez organ kontrola nie będzie mogła trwać dłużej niż miesiąc od dnia podjęcia czynności kontrolnych.
Projekt przewiduje też ustanowienie nowego, niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
W projekcie przewidziano również ustanowienie mechanizmu certyfikacji w obszarze ochrony danych osobowych.
Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych.html


Jak liczyć progi do dokumentacji cen transferowych w przypadku pożyczki?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 14 lutego 2018 r. (0115-KDIT2-3.4010.379.2017.1.JG) uznał, że spółka realizując z podmiotem powiązanym transakcje (umowy pożyczek), których wartość pożyczanego kapitału i należnych od tego kapitału odsetek w sumie przekracza limit wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji podatkowej zawartych w 2017 r umów pożyczek.

 Podkreślić przy tym należy, że nie ma znaczenia tutaj fakt czy są to transakcje istotne, o dużej wartości, będące wynikiem podstawowej działalności Spółki, czy też transakcje nieistotne, (o niewielkich kwotach). Ważny jest rodzaj transakcji podlegających zsumowaniu, bowiem na limit transakcji mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika składa się suma transakcji tego samego rodzaju w przedstawionym stanie faktycznym suma udzielonych pożyczek (tj. kapitału i odsetek od pożyczonego kapitału) z podmiotem powiązanym.

Badaniu przez właściwe organy podlegają wszystkie warunki transakcji, a cena jest tylko jednym z nich.
Reasumując ustalając wystąpienie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej umowy pożyczki, dla określenia limitu transakcji, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy wziąć pod uwagę zarówno kwotę pożyczonego kapitału jak i należnych od tego kapitału odsetek.

Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=525740&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc


Podatek od darowizn w grupie rodzinnej wg pokrewieństwa – darowizna dla brata pozostającego w związku małżeńskim, gdy darowizna trafia do majątku wspólnego małżeńskiego  

Żona obdarowanego wystąpiła z następującym pytaniem: czy w świetle obowiązujących przepisów będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn w związku z darowizną nieruchomości dokonanej na podstawie umowy darowizny zwartej pomiędzy małżonkiem Wnioskodawczyni i jego bratem, za zgodą małżonki brata i nabytej do majątku wspólnego Wnioskodawczyni i jej męża, za zgodą Wnioskodawczyni?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 9 marca 2018 r. (0111-KDIB4.4015.7.2018.1.AD) uznał, że  Wnioskodawczyni nie będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn w związku z darowizną nieruchomości dokonaną na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy małżonkiem Wnioskodawczyni i jego bratem. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabędzie w drodze darowizny nieruchomość wchodzącą w skład ich majątku wspólnego. Tym samym, mimo iż darowizna zostanie dokonana do majątku wspólnego (bez udziałowego) to na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania dla Wnioskodawczyni będzie stanowić połowa wartości nabytej nieruchomości.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=527281&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 19-23.03.2018r.

Przychód i koszty ze sprzedaży waluty bitcoin
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 marca 2018 r. (II FSK 488/16) orzekł, że do celów podatkowych przychód ze sprzedaży zakupionej przez Skarżącego waluty bitcoin będzie stanowić przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 u.p.d.f. Katalog zawarty w ww. przepisie nie ma charakteru zamkniętego, więc również przychody z "innych prawa majątkowych" (z ich posiadania i wykorzystania), jak też odpłatnego zbycia – stanowią przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 u.p.d.f. Przez prawa majątkowe, o których mowa w art. 18 u.p.d.f. należy rozumieć prawa podmiotowe, które mogą występować w trzech postaciach: roszczeń, uprawnień kształtujących i zarzutów.
Dochodem Skarżącego będzie więc nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (art. 9 ust. 2 u.p.d.f.). W myśl art. 9 ust. 1a u.p.d.f. dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi dochodami i należy je wykazać w zeznaniu rocznym (PIT-36, wiersz 7), składanym w terminie do 30 kwietnia następnego roku i w tym samym terminie należy wpłacić z tego tytułu podatek, obliczony na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej, zgodnie z art. 27 ust. 1 u.p.d.f.).
Potwierdził stanowisko Ministra, iż jeżeli w istocie, z uwagi na to, że specyfika transakcji dokonywanych za pośrednictwem ww. "wymiany giełdowej" uniemożliwia pozyskanie dokumentów określających dane stron (transakcje anonimowe), a posiadane przez Skarżącego dokumenty (wydruk potwierdzenia przelewu z konta Skarżącego na konto giełdy) jednoznacznie będą potwierdzać zakup bitcoinów (ich ilość, cenę zakupu itp.), dokumenty te będą mogły stanowić podstawę do zaliczenia wydatków na nabycie bitcoinów do kosztów uzyskania przychodów.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C8296DC8B9


Noclegi pracowników mobilnych wolne są od podatku PIT
Czy zapewnienie pracownikom mobilnym noclegu w celu sprawnego i należytego wywiązania się z obowiązków służbowych, stanowi przychód ze stosunku pracy tych pracowników, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca, jako płatnik zobowiązany jest do naliczania, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji dnia 22 luty 2018 r. (0115-KDIT2-2.4011.438.2017.1.RS) uznał, że wynikające z konieczności wykonywania czynności służbowych sfinansowanie przez Wnioskodawcę kosztów noclegów, związane z wykonywaniem przez pracowników pracy w miejscu i w czasie wskazanym przez pracodawcę (niebędącym podróżą służbową), nie generuje po stronie pracowników przychodu do opodatkowania. Wydatki ponoszone są bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownicy nie otrzymują od Wnioskodawcy jakiekolwiek przysporzenia majątkowego.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Jak liczyć limit na wydatki niematerialne obowiązujący od roku 2018?
Wnioskodawca (dalej również Spółka) zamierza uruchomić zakład produkcyjny wytwarzający wyroby dla branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz. Spółka nabędzie/zakupi prawa do korzystania z wzorów przemysłowych poprzez zakup/nabycie licencji do wzorów przemysłowych w zamian za jednorazowe wynagrodzenie, które uiści w związku i przy zawieraniu umowy zakupu.
Podmiotem zbywającym będzie podmiot powiązany ze Spółką, o którym mowa w art. 11 ustawy o pdop.
Wnioskodawca, z uwagi na planowane wykorzystywanie zakupionych praw przez okres dłuższy niż rok, na podstawie art. 9 updop wprowadzi nabyte prawa do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według wartości wynikającej z umowy zakupu i będzie się nimi posługiwał w toku prowadzonej działalności gospodarczej.Wnioskodawca będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od nabytych praw na podstawie art. 16a-16m updop.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy odpisy amortyzacyjne od nabytej/zakupionej Licencji mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w celu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 11 stycznia 2018 r. (0111-KDIB1-2.4010.448.2017.1.AW) uznał, że w rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną łącznie obie przesłanki określone w treści art. 15e ust. 1 pkt 2 updop: przedmiotowa – ponieważ dotyczyć będzie nabycia/zakupu Licencji oraz podmiotowa – ponieważ podmiotem zbywającym będzie podmiot powiązany ze Spółką, o którym mowa w art. 11 ww. ustawy.
Jak wyjaśniono powyżej – przy spełnieniu warunków określonych w art. 16b ust. 1 updop – dokonywanie odpisów amortyzacyjnych jest niczym innym jak rozłożonym w czasie zaliczaniem do kosztów funkcjonowania firmy składnika majątkowego. Nie można więc odpisów amortyzacyjnych dokonywanych na podstawie updop traktować inaczej niż kosztów uzyskania przychodów, gdyż obie te formy odliczeń prowadzą w istocie do obniżenia przychodu. Powyższe wynika zresztą wprost z brzmienia powołanego wcześniej art. 15 ust. 6 updop.
Mając ponadto na uwadze wykładnię celowościową należy również wskazać, że skoro ustawodawca wyłączył na mocy art. 15e updop określone koszty (w tym wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z licencji) – poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11, to wyłączeniu temu podlegać będą również odpisy amortyzacyjne dokonywane od wymienionych w tym przepisie składników majątkowych.
Jak już wcześniej wskazano, powołując się na brzmienie art. 15 ust. 6 updop, odpisy amortyzacyjne są kosztem uzyskania przychodu, a zatem są kategorią podlegającą skorygowaniu w zakresie przedmiotowym obejmującym m.in. licencje nabyte od podmiotu powiązanego.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Kredyt konsolidacyjny na stare długi podlega nowym ograniczeniom
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 5 lutego 2018 r. (0114-KDIP2-2.4010.295.2017.1.AM) uznał, że kredyt konsolidacyjny, który miałby refinansować kredyty udzielone przed rokiem 2018 podlega już nowym przepisom dotyczącym tzw. cienkiej kapitalizacji. Ponadto, odsetki będą podlegać ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 13e ustawy CIT, czyli wyłączone będą koszty finansowania dłużnego poniesione w celu nabycia udziałów (akcji) – tzw. debt push-down.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 12-16.03.2018r.

Raportowanie FATCA i CRS w 2018 r.
• 30 czerwca 2018 r. mija termin na przekazanie informacji o rachunkach raportowanych z innymi państwami (CRS) oraz o amerykańskich rachunkach raportowanych (FATCA).
• Już teraz przekazujemy przydatne informacje, jakie zmiany nastąpią w formularzu FAT-1 i jak go wypełniać.

Będzie nowy formularz FAT-1 za 2017 r.
 Formularz FAT-1(2) służy polskim raportującym instytucjom finansowym do składania informacji wyłącznie za rok 2016 (o których mowa w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA).
Dla raportowania w 2018 r. danych – dotyczących roku 2017 i za lata kolejne – zostanie opublikowany formularz FAT-1(3).
Główne zmiany dotyczą:
• obowiązku wypełnienia elementu „FilerCategory" (w związku z błędami zidentyfikowanymi w raportowaniu, które odbyło się w 2017 r.), a także elementu „FATCA",
• usunięcia elementu „Raport dla Instytucji Wyłączonych" (ponieważ obowiązek raportowania informacji dotyczących płatności na rzecz tych instytucji dotyczył lat 2015 i 2016).

Formularz CRS-1 pozostanie bez zmian
Obecny formularz CRS-1(1), który służy polskim instytucjom finansowym do przekazywania informacji o rachunkach raportowanych oraz rachunkach nieudokumentowanych (o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami) nie ulegnie zmianie. Oznacza to, że będą w nim przekazywane informacje o rachunkach raportowanych za 2017 r.
Źródło: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wia...


Konkursy w środkach masowego przekazu, na facebook’u i sprzedaż premiowa
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 2 marca 2018 (0114-KDIP3-2.4011.393.2017.2.AK1) uznał, że konkursy przeprowadzane z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu oraz emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) podlegały / będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wartość nagrody wygranej w danym konkursie nie przekraczała w 2017 r. kwoty 760 zł, a w roku 2018 r. kwoty 2.000 zł. W przypadku, gdy wartość nagrody w konkursie przekraczała / będzie przekraczała ww. kwoty cała wartość nagrody podlegała / będzie podlegała opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Na Wnioskodawcy jako płatniku ciążył / będzie ciążył obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem postanowień art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu rocznej deklarację, o której mowa w art. 42 ust. 1a ustawy (PIT-8AR), w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wydania nagród.

Konkurs na Facebook’u
Natomiast w przypadku nagród wygranych w konkursach publikowanych w mediach społecznościowych, np. Facebook niezależnie od ich wartości stanowił / będzie stanowił dla zwycięzców konkursów przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Tym samym na Wnioskodawcy jako płatniku ciążył / będzie ciążył obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem postanowień art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu rocznej deklarację, o której mowa w art. 42 ust. 1a ustawy (PIT-8AR), w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wydania nagród.
Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie konkursów przeprowadzanych z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu oraz emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) uznano za prawidłowe, natomiast za nieprawidłowe w zakresie konkursów publikowanych w mediach społecznościowych, np. Facebook nie będących konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu oraz emitowanymi (ogłaszanymi) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja).

Sprzedaż premiowa
Natomiast odnosząc się do skutków podatkowych przeprowadzanych Sprzedaży Premiowych oraz obowiązków płatnika w tym zakresie, należy wskazać, że mając na uwadze wyżej powołane przepisy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby wartość nagród zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki: -nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
-jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć w 2017 r. kwoty 760 zł, a w 2018 r. kwoty 2000 zł.
-zwolnienie nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”. Reasumując można wskazać, że sprzedaż premiową cechuje:
-powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi, lub też zakupu za określoną kwotę,
-gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Limit na koszty usług niematerialnych i dóbr niematerialnych obwiązujący od 2018r.  Organ twierdzi, że odpisy amortyzacyjne wchodzą do limitu jak koszty
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 11 stycznia 2018 r. (0111-KDIB1-2.4010.448.2017.1.AW) uznał, że niezastosowanie art. 15e updop do wydatków potrącanych w formie odpisów amortyzacyjnych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, które co do zasady mogą podlegać amortyzacji przewidzianej w art. 16a-16m updop, w świetle obowiązujących i mających zastosowanie przepisów, nie znajduje usprawiedliwionych podstaw.
Nie jest możliwe uznanie za koszt uzyskania przychodów całości odpisów amortyzacyjnych od nabytej/zakupionej Licencji.
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 05-09.03.2018r.

Rekompensata wypłacona na podstawie porozumienia z UOKiK podlega opodatkowaniu
Wnioskodawca – w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów– wyraził wolę porozumienia oraz zaproponował szereg działań, które po wydaniu decyzji przez Prezesa UOKiK będzie zobowiązany zrealizować. Jednym ze zobowiązań jest wypłata środków pieniężnych tytułem rekompensaty w wysokości 56 zł dla każdego konsumenta ze ściśle określonej grupy klientów Wnioskodawcy.
Czy wypłata rekompensaty będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie klientów, a tym samym Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania tej informacji do właściwych miejscowo organów podatkowych?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 luty 2018 r. (0115-KDIT2-2.4011.432.2017.1.HD) uznał, że jako wypłacający rekompensatę nie ciąży na nim obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania – obowiązek ten wynika z samego faktu wypłaty rekompensat.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...

 

Certyfikat rezydencji pobrany ze strony internetowej
Czy certyfikat rezydencji pozyskany w postaci dokumentu w formie pliku "pdf’ lub "jpg" nie stanowi zaświadczenia, o jakim mowa w art. 4a pkt 12 u.p.d.o.p. od osób prawnych, lecz kopię zaświadczenia rezydencji podatkowej pobraną ze strony internetowej kontrahenta nie stanowi certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 4a pkt 12 w związku z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p.?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 25 stycznia 2018 r. (I SA/Sz 984/17) orzekł, że gdy zgodnie z prawem danego państwa istnieje możliwość uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej, zarówno w formie papierowej, jak i formie elektronicznej, natomiast obie formy wydawane są przez właściwy organ danego państwa i jednocześnie mają status równorzędny w porządku prawnym obowiązującym w tym państwie, to nie ma podstaw do kwestionowania ważności tak wystawionego certyfikatu rezydencji.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/31497031B9

 

Wydatki na catering w związku z koniecznością organizacji planu zdjęciowego dla pracowników i dla osób współpracujących pociągają różne skutki podatkowe
Czy słuszne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych, wydatków poniesionych na catering (żywność, napoje, wodę) w związku z koniecznością organizacji planu zdjęciowego (najczęściej mających miejsce poza siedzibą Spółki) oraz wydatków związanych z zakupem lub budową dekoracji planu zdjęciowego?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 28 luty 2018 r. (0111-KDIB1-1.4010.174.2017.2.SG ) uznał, że wskazane w opisie sprawy wydatki poniesione na rzecz osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę mogą, co do zasady, stanowić koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W tego typu sytuacjach Wnioskodawca, jako pracodawca będzie obowiązany do zapewnienia swoim pracownikom posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.
Natomiast wydatki związane z organizacją planów zdjęciowych (catering, drobne przekąski, kanapki, napoje) poniesione na rzecz współpracowników świadczących na rzecz Wnioskodawcy usługi na podstawie umów cywilnoprawnych nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te noszą bowiem znamiona kosztów reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy wskazać, że z uwagi na fakt, iż wydatki te nie dotyczą relacji opartych na stosunku pracy (jak ma to miejsce w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), to Wnioskodawca nie jest w ogóle zobligowany do ich ponoszenia. Zatem należy przyjąć, że celem tych wydatków jest kreowanie pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz poprzez tworzenie dogodnych warunków wykonywania usług świadczonych przez zewnętrznych współpracowników, niebędących pracownikami Wnioskodawcy.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...

 

Kiedy bank umorzy pożyczkę i odsetki to powstaje przychód
Czy wartość umorzonych zobowiązań na podstawie art. 508 Kodeksu cywilnego z tytułu części kapitałowej pożyczek, odsetek za korzystanie z kapitału pożyczek, odsetek karnych stanowi przychód z innych źródeł przychodów w rozumieniu art. 11 i 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po stronie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ww. ustawy?
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 marca 2018 r. (II FSK 495/16) orzekł, że prawidłowe jest stanowisko organu, że zarówno wartość umorzonej części niespłaconej pożyczki, jak i wartość umorzonych odsetek do korzystania z kapitału jak również wartość umorzonych odsetek karnych stanowi dla skarżącego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0E247F2E1B

 

Częściowe dofinansowanie wycieczki pracownikom i członkom ich rodzin
Czy koszt wycieczki częściowo dofinansowany pracownikom i członkom ich rodzin ze środków ZFŚS stanowił po ich stronie przychód, od którego należało naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 26 lutego 2018 r. (0111-KDIB2-3.4011.313.2017.2.LG) uznał, że przyjmując za Wnioskodawcą, skoro uczestnictwo pracowników i członków ich rodzin w wycieczce nie miało charakteru integracyjnego (nie zostało spełnione w interesie pracodawcy), uczestnicy z wycieczki skorzystali w pełni dobrowolnie i uzyskali wymierną korzyść o indywidualnym charakterze (przypisaną danemu pracownikowi), należy stwierdzić, że w sprawie zostały spełnione wszystkie trzy przesłanki do wystąpienia u pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnych (częściowo odpłatnych) świadczeń.
W konsekwencji po stronie pracowników powstanie przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, który powoduje konieczność obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy na podstawie art. 31 ustawy, z uwzględnieniem zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy.
Źródło http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 26.02-02.03.2018r.

VAT: Rozliczanie dostaw w następujących po sobie okresach rozliczeniowych może być stosowane do wszystkich usług, nie tylko usług ciągłych
W celu usprawnienia rozliczeń Strona planuje wystawiać jedną, zbiorczą fakturę dokumentującą wydania towarów na rzecz danego nabywcy dokonane w umówionym okresie rozliczeniowym. Zatem rozliczenie dostaw i płatność następować będzie, co do zasady, nie za pojedyncze dostawy, lecz za ich sumę zrealizowaną w danym przedziale czasowym (z tym, że nie można wykluczyć sytuacji, w której w danym okresie rozliczeniowym nie dojdzie do żadnej transakcji lub nastąpi tylko jedna dostawa). Okresy rozliczeniowe z poszczególnymi kontrahentami ustalane będą indywidualnie i mogą wynosić tydzień, dwa tygodnie bądź miesiąc kalendarzowy lub też inne okresy uzgodnione z nabywcami np. 6 dni.
W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym Spółka zadała pytanie, czy obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów, realizowanych na zasadach opisanych w zdarzeniu przyszłym, będzie powstawał zgodnie z art. 19a ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej: u.p.t.u.), tj. z upływem okresów rozliczeniowych ustalonych z nabywcami ?
Spółka wyjaśniła, że realizowane przez nią dostawy towarów nie są dostawami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., tj. wydaniem towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 lutego 2018 r. (I FSK 1906/15) orzekł, że obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów realizowanych na zasadach opisanych w zdarzeniu przyszłym będzie powstawał zgodnie z art. 19a ust. 4 w związku z ust. 3 u.p.t.u., tj. z upływem okresów rozliczeniowych ustalonych z nabywcami. Jej zdaniem przepis art. 19a ust. 3 u.p.t.u. w zdaniu pierwszym traktuje o innym rodzaju usług, niż w zdaniu drugim. Usług ciągłych dotyczy zdanie drugie, podczas gdy zdanie pierwsze należy odnosić do wszystkich usług, dla których ustalono następujące po sobie terminy płatności, nie zaś tylko do usług o charakterze ciągłym.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BDB6BD3C8A


Dwie umowy – kontrakt menadżerski i umowa o doradztwo dla byłego pracownika
Wnioskodawca obecnie wykonuje czynności w ramach stosunku pracy na rzecz Spółki, na podstawie umowy o pracę, która zostanie rozwiązana z dniem 31 grudnia 2017 roku. Wnioskodawca ma zamiar zawrzeć od 1 stycznia 2018 roku ze spółką P. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) kontrakt menedżerski (umowę cywilnoprawną) na podstawie którego będzie zarządzał wybranym obszarem działalności Spółki we wskazanym w kontrakcie menedżerskim zakresie.
Zgodnie z funkcjonującym modelem zatrudniania w Spółce kadry menedżerskiej, współpraca zasadniczo jest dwutorowa, tzn. kadra menedżerska zarządza Spółką w ramach kontraktów menedżerskich, z tym zastrzeżeniem, że obejmują one wyłącznie czynności o charakterze zarządczym. Jednocześnie, niektórzy menedżerowie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą dodatkowo na rzecz Spółki usługi doradztwa gospodarczego (umowa firma- firma).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług zarządczych, w ramach kontraktu menedżerskiego będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód z tego źródła będzie opodatkowany według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy?
2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatkiem liniowym)? Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie drugie.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 7 luty 2018 r. (0115-KDIT3.4011.427.2017.1.WR) uznał, że usługi doradcze mieścić się będą w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej.
Ponadto, literalna wykładnia art. 9a ust. 3 powołanej ustawy wskazuje, iż ograniczenie w stosowaniu stawki liniowej do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy takie same usługi, które wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym na rzecz byłego pracodawcy. A zatem, ww. ograniczenie nie będzie miało zastosowania w przypadku Wnioskodawcy, gdyż obecnie łączący go ze Spółką stosunek pracy zostanie rozwiązany z dniem 31 grudnia 2017 roku, natomiast świadczenie usług doradczych w ramach działalności gospodarczej rozpocznie od 1 stycznia 2018 roku.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...

 

Jak liczyć wartość transakcji czy innego zdarzenia w celu porównania z progiem powyżej którego powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji?
Minister Finansów w interpretacji ogólnej dotyczącej sporządzania dokumentacji cen transferowych z dnia 24 stycznia 2018 r. (DCT.8201.1.2018) wyjaśnił:

Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju
Zatem próg dokumentacyjny odnoszący się do wartości transakcji lub innych zdarzeń, o którym mowa w art. 25a ust. 1d updof oraz art. 9a ust. 1d updop należy odnosić osobno do każdego rodzaju transakcji lub do każdego rodzaju innego zdarzenia.
Należy zaznaczyć, że ratio legis ww. przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. (wprowadzonych ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektóry innych ustaw, dalej: „nowelizacja”4) było m.in. skoncentrowanie się na transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie, które mają wpływ na wysokość dochodu podatnika.

 

Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi
Zatem jeśli podatnik zawarł transakcję jednego rodzaju z kilkoma podmiotami powiązanymi, to w celu ustalenia, czy podlega ona obowiązkowi dokumentacyjnemu, podatnik jest zobowiązany odnieść łączną wartość takiej transakcji jednego rodzaju realizowaną ze wszystkimi podmiotami powiązanymi do progu dokumentacyjnego, o którym mowa w art. 25a ust. 1d updof oraz art. 9a ust. 1d updop. Innymi słowy, fakt zawarcia analogicznej transakcji jednego rodzaju z różnymi podmiotami powiązanymi nie decyduje o tym, że mamy do czynienia nie z jedną, lecz z wieloma transakcjami jednego rodzaju.
Powyższe rozumienie wynika z brzmienia art. 25a ust. 1d updof oraz art. 9a ust. 1d updop, które w żadnym miejscu nie określają, że próg dokumentacyjny powinien być liczony osobno dla każdego podmiotu powiązanego. Przepis ten ponadto odnosi się do pojęcia transakcji jednego rodzaju lub innych zdarzeń jednego rodzaju. Z pewnością transakcja jednego rodzaju realizowana na analogicznych warunkach z różnymi podmiotami powiązanymi nie przestaje być z tego powodu jedną transakcją danego rodzaju.

 

Ustalenie transakcji jednego rodzaju
Jednocześnie należy podkreślić, że obowiązkiem podatnika jest prawidłowe określanie jednego rodzaju transakcji lub jednego rodzaju innych zdarzeń. Jeżeli główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych (takie jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności, itd.), są do siebie zbliżone, to poszczególne przepływy pieniężne powinny być agregowane do jednego rodzaju transakcji (lub jednego rodzaju zdarzenia). Niedopuszczalne jest bowiem sztuczne dzielenie transakcji jednego rodzaju (lub zdarzenia jednego rodzaju) na kilka mniejszych quasi-transakcji w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a updof oraz art. 9a updop.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Wynajęcie loży VIP ze świadczeniami „dodatkowymi”
Czy wydatki ponoszone w związku wynajmem loży na hali sportowej stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 15 ust. 1 nieobjęte wyłączeniem z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji dnia 7 luty 2018 r. (0115-KDIT2-3.4010.358.2017.1.MK) uznał, że po analizie całokształtu okoliczności opisanego zdarzenia i planowanych działań należy stwierdzić, że poniesione wydatki związane z najęciem loży VIP i z świadczeniami „dodatkowymi” z tym najmem związanych nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów o których mowa art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Charakter tych wydatków jest bowiem związany z kreowaniem określonego wizerunku firmy na zewnątrz. Wydatki te nie stanowią niezbędnego elementu, bez którego nie mogłoby się odbyć spotkanie biznesowe organizowane przez Spółkę. Koszty te zostały, zatem poniesione na cele reprezentacyjne, tj. na kreowanie wizerunku, prestiżu Spółki na określonym – elitarnym poziomie.
Zaproszenie „gości”, kontrahentów do loży nie jest warunkiem niezbędnym, bez którego nie mogłyby się odbyć spotkanie biznesowe.
Ponadto z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz opisu zdarzenia przyszłego nie można doszukać się charakteru reklamowego (zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług podmiotu gospodarczego).
Nie sposób opierać ich kwalifikacji podatkowej na okoliczności, że stanowią wydatek „charakterystyczny”, dla prowadzonej przez Wnioskodawcę jego działalności marketingowej (reklamowej) - w tym przypadku pod postacią używania na zewnątrz oraz wewnątrz loży własnych materiałów reklamowych - baneru z logotypem Spółki wewnątrz loży oraz logo na drzwiach wejściowych do pomieszczenia – i to zarówno podczas imprez sportowych czy artystycznych, jak tym bardziej, gdy logo firmy jest prezentowane podczas zamkniętych spotkań biznesowych czy pracowniczych.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Bezpieczniejszy obrót wirtualną walutą
• Podmioty, które świadczą usługi wymiany waluty wirtualnej (w tym kryptowaluty), będą zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzanych transakcjach.
• 1 marca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wprowadza m.in. definicję waluty wirtualnej.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uchwalona 1 marca br. z poprawkami przez Sejm, następnie trafi do Senatu.
Źródło: https://www.mf.gov.pl/fr/ministerstwo-finansow/...


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 12-16.02.2018r.

Ministerstwo Finansów pracuje nad wydłużeniem terminów dla podatników w zakresie cen transferowych
Wydłużenie o ok. pół roku terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP – dotyczących transakcji za 2017 i 2018 r. – przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów, który trafił do konsultacji wewnątrzresortowych.
• To odpowiedź na sygnały wpływające do Ministerstwa Finansów (MF) o tym, że wielu podatników ma trudności ze sporządzeniem ww. dokumentacji i sprawozdań w ustawowych terminach.
• Jednocześnie MF prowadzi prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób zmniejszy i uprości obowiązki dokumentacyjne dla podatników.

Co zawiera projekt rozporządzenia

Najważniejszą zmianą jest wydłużenie podatnikom, którzy mają obowiązki dokumentacyjne z zakresie cen transferowych, terminu do:
• sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),
• złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
• dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania,

Aby uprościć system podatkowy oraz ze względu na ważny interes podatników, planuje się wydłużenie tych terminów do ostatniego dnia dziewiątego dnia miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obecnie jest to termin do złożenia zeznania podatkowego).

Ma to objąć obowiązki powstałe w 2018 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017) i 2019 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2018).

MF planuje uproszczenie obowiązków dotyczących cen transferowych
Nowe przepisy o cenach transferowych, obowiązujące od 2017 r., nałożyły po stronie podatników nowe obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze w zakresie cen transferowych (tj. dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa, oświadczenie, sprawozdanie CIT-TP/PIT-TP), a termin ich realizacji przypada generalnie na dzień złożenia zeznania podatkowego. W związku z tym do MF docierały sygnały, wskazujące na duży nakład pracy, czasu i środków finansowych, aby zrealizować je w ustawowym terminie.
Dlatego Ministerstwo Finansów prowadzi równoległe prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób pozwoli zmniejszyć i uprościć obowiązki dokumentacyjne podatników. Ponieważ zmiany będą korzystne dla podatników, rozważa się wprowadzenie tych przepisów z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.
Źródło: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiad...


Straty związane z realizacją kontraktu opcyjnego na walutach
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lutego 2018 r. (II FSK 3513/17) orzekł, że organy prawidłowo wywiodły, że umowy zawierane przez Spółkę były działaniem nieracjonalnym, ponieważ nie były adekwatne do rzeczywistych potrzeb skarżącej, a ich poniesienie nie było konieczne dla osiągnięcia lub zabezpieczenia przychodu. Spółka zamiast zabezpieczać kurs, po jakim rozliczy przepływy ze swej podstawowej działalności używała tych instrumentów do spekulacji na kursie walutowym. W tej sytuacji za uzasadnione należy uznać stwierdzenie, że o kwalifikacji wydatku, jako kosztu decyduje przede wszystkim racjonalny zamiar podatnika. Racjonalność ta odnosi się do wiedzy na temat związków między przyczyną a skutkiem. Stopień dbałości w działaniu podatnika wiąże się zatem z należytym uzasadnieniem przewidywań, co do kształtowania się związku między przyczyną,tj. poniesionym kosztem a następstwem, w tym przypadku przychodem lub stratą.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D9EF4FE1C8


NSA: wątpliwości interpretować na korzyść podatnika
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2017 r. (II FSK 3280/15) orzekł, że wątpliwości powstające w procesie wykładni przepisów prawa podatkowego, których nie da się usunąć z zastosowaniem podstawowych metod wykładni, tj. językowej, systemowej lub celowościowej, uzasadniają odwołanie się do zasady in dubio pro tributario i przyjęcie takiego rozumienia interpretowanego przepisu prawa, które jest korzystne dla podatnika.
Za odwołaniem się do zasady in dubio pro tributario przemawia również sytuacja, kiedy podatnik dokonując samoobliczenia podatku, w tym także stosując zwolnienie podatkowe, kierował się aktualną w tym czasie praktyką organów podatkowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych.
Taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie. Wątpliwości, które powstały przy interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d u.p.d.o.f., są tego rodzaju, że nie da się ich usunąć z zastosowaniem podstawowych metod wykładni prawa. Argumenty przemawiające za jednym bądź drugim kierunkiem wykładni art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d u.p.d.o.f., które zostały przedstawione w przywołanych wyżej orzeczeniach sądów administracyjnych, są jednakowo ważne.
Ponadto, w czasie kiedy powstał wobec skarżącego obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości (2009 rok), w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przeważał pogląd, że dział spadku, w wyniku którego jeden ze spadkobierców stał się właścicielem całej nieruchomości, nie pozbawia spadkobiercę możliwości zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d u.p.d.o.f. (wyroki NSA: z dnia 12 października 2004 r., sygn. FSK 476/04; z dnia 8 lutego 2007 r., II FSK 187/06; z dnia 5 grudnia 2008 r., sygn. II FSK 1276/07). Skarżący mógł zatem oczekiwać, że taka sama interpretacja zostanie przyjęta również w jego sprawie.
Wszystko to uzasadnia odwołanie się w tej sprawie do zasady in dubio pro tributario i przyjęcie, że zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d u.p.d.o.f., objęte było nabycie nieruchomości przez skarżącego w drodze dziedziczenia i działu spadku, także ponad udział spadkowy.
Biorąc powyższe pod uwagę Naczelny Sąd Administracyjny za zasadny uznał zarzut skargi kasacyjnej dotyczący naruszenia art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d u.p.d.o.f. poprzez jego niezastosowanie w sprawie, a także powiązany z nim zarzut naruszenia art. 32 Konstytucji RP, który to przepis nakazuje traktowanie w jednakowy sposób podatników znajdujących się w takiej samej sytuacji podatkowo-prawnej. Zasadny okazał się też zarzut dotyczący naruszenia art. 121 § 1 o.p., wyrażający zasadę zaufania do organów podatkowych. W konsekwencji zasadny jest też zarzut dotyczący naruszenia art. 151 p.p.s.a.
Niezasadny jest natomiast zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. postawiony osobno, jak też w powiązaniu z art. 133 § 1 p.p.s.a. Artykuł 141 § 4 p.p.s.a. wskazuje jakie elementy powinno zawierać uzasadnianie wyroku. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku spełnia te wymagania. Zawiera zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzuty podniesione w skardze, stanowisko organu podatkowego, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Błędne stanowisko sądu pierwszej instancji co do oceny zaskarżonej decyzji, czy też syntetyczne przedstawienie argumentacji sądu, nie może być kwalifikowane jako naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. ani też art. 133 § 1 p.p.s.a., który nakazuje sądowi wydanie wyroku na podstawie akt sprawy.
Niezasadne i nieprzystające do realiów tej sprawy są zarzuty dotyczące naruszenia art. 122, art. 187 § 1, art. 210 § 1 o.p. Powstały w tej sprawie spór nie dotyczył prawidłowości ustaleń stanu faktycznego, tylko wykładni i zastosowania prawa materialnego. Wydane w tej sprawie decyzje zawierają wszystkie elementy wymienione w art. 210 § 1 o.p. Fakt, że skarżący nie zgadza się z treścią tych decyzji nie stanowi o naruszeniu wskazanych przepisów prawa procesowego.
Mając powyższe na uwadze oraz uznając, że istota tej sprawy jest dostatecznie wyjaśniona, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 188 oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku w całości, a także o uchyleniu w całości decyzji organów podatkowych obu instancji. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy uwzględnią wskazany wyżej sposób wykładni art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d u.p.d.o.f.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1964E93592


Korzystna interpretacja: Przychód ze sprzedaży samochód osobowego nie będącego składnikiem majątku firmy
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza wykorzystywać do celów prowadzonej działalności gospodarczej prywatny samochód osobowy, stanowiący współwłasność Wnioskodawczyni oraz Jej Męża i zarejestrowany na oboje małżonków. W związku z charakterem użytkowania przedmiotowy samochód nie będzie stanowił środka trwałego w firmie Wnioskodawczyni i tym samym nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawczyni zamierza zaliczać w koszty prowadzonej działalności jedynie wydatki związane z jego eksploatacją do wysokości limitu wynikającego z prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46, ust. 5 i ust. 7 ustawy PIT.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji z dnia 28 stycznia 2018 r. (DPP7.8220.64.2017.CRS) uznał, że jeżeli samochód osobowy nie jest składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT, a koszty jego eksploatacji dla celów działalności gospodarczej są rozliczane na podstawie ewidencji przebiegu pojazdów, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT, wówczas odpłatne zbycie tego samochodu nie generuje przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz przychód z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy, określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy PIT.
W konsekwencji, odpłatne zbycie ww. samochodu nie spowoduje powstania zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi jego nabycie.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter podatkowy 05-09.02.2018r.

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.
Projekt ustawy umożliwi płynne kontynuowanie działania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy. Obecnie, w przypadku śmierci właściciela, firma taka przestaje formalnie istnieć, jej marka przepada, a osoby w niej zatrudnione tracą źródło dochodu. Problem ten nasila się w związku ze wzrastającą liczbą przedsiębiorców, którzy ukończyli 65. rok życia – ok. 200 tys. takich osób jest obecnie wpisanych do CEIDG.
Zgodnie z projektem, aby umożliwić kontynuowanie działania firmy będzie można powołać zarządcę sukcesyjnego. Będzie on zarządzał przedsiębiorstwem od śmierci osoby prowadzącej firmę aż do działu spadku między spadkobierców. Zarządcę sukcesyjnego będzie mógł powołać właściciel biznesu za swojego życia albo małżonek lub osoby dziedziczące przedsiębiorstwo – po śmierci właściciela firmy.
Zachętą do przejmowania i dalszego prowadzenia przedsiębiorstw ma być także zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Obecnie zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy i praw majątkowych, w tym także przedsiębiorstw, przez osoby najbliższe (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę). Zwolnienie nie obejmuje więc nabywania w drodze dziedziczenia przedsiębiorstw przez dalszych krewnych oraz osoby obce. Zgodnie z projektem, warunkiem uzyskania nowego zwolnienia będzie zgłoszenie nabycia przedsiębiorstwa naczelnikowi urzędu skarbowego oraz prowadzenie nabytej firmy przez co najmniej 5 lat.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie:

Prawo cywilne i handlowe
• przepisy dotyczące zarządcy sukcesyjnego: określenie reguł powoływania, odwołania, i rezygnacji zarządcy sukcesyjnego
• uregulowanie prawa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy – wykorzystywanym przy prowadzeniu przedsiębiorstwa – przez zarządcę sukcesyjnego;

Prawo administracyjne
• wprowadzenie możliwości przeniesienia na następców prawnych przedsiębiorcy (osoby fizycznej) praw i obowiązków związanych z działalnością gospodarczą, wynikających z koncesji, zezwoleń, licencji i pozwoleń związanych z przedsiębiorstwem albo ich tymczasowego wykonywania przez zarządcę sukcesyjnego – pod warunkiem spełniania warunków potrzebnych do uzyskania decyzji związanych z przedsiębiorstwem,

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
• w przypadku, gdy zarząd sukcesyjny będzie ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy – stosunki pracy zostaną zachowane, zaś w przypadku, gdy zarząd sukcesyjny zostanie ustanowiony po pewnym czasie od otwarcia spadku – stosunki pracy wygasną po 30 dniach od daty śmierci przedsiębiorcy (jednocześnie pracownikom będzie przysługiwało pierwszeństwo w przyjęciu do pracy w razie ponownego zatrudniania w przedsiębiorstwie pracowników w tej samej grupie zawodowej); w okresie przejściowym od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego możliwe będzie zawarcie porozumienia o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach;

Prawo podatkowe
• wprowadzenie nowego rodzaju podatnika niektórych podatków (podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku tonażowego i okrętowego) – przedsiębiorstwa w spadku;
• wprowadzenie przepisów zapewniających ciągłość rozliczeń podatkowych dotyczących podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. w szczególności podatku VAT, podatku dochodowego i podatku akcyzowego;
• umożliwienie posługiwania się NIP-em zmarłego przedsiębiorcy przez przedsiębiorstwo w spadku;
• uregulowanie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz zasad prowadzenia ewidencji w związku z działalnością przedsiębiorstwa w okresie od śmierci przedsiębiorcy do wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego;
• wprowadzenie możliwości korzystania z interpretacji podatkowych wydanych wobec zmarłego przedsiębiorcy przez przedsiębiorstwo w spadku.
Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-r...


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez ministra finansów.

Najważniejsze rozwiązania:
• Zmienione zostaną zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych – w drodze spadku lub darowizny – środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Wprowadzone rozwiązania obejmą podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej oraz innych źródeł, np. z najmu.

W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku – przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny – wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji. Oznacza to, że obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej tych składników na dzień nabycia, ale przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę. Kontynuując amortyzację tych składników uwzględni też wysokość już dokonanych przez darczyńcę odpisów oraz przyjętą metodę amortyzacji. Rozwiązanie to umożliwi następcom prawnym dalsze i niezakłócone działanie firm rodzinnych (chodzi o zaliczanie do kosztów podatkowych wskazanych odpisów amortyzacyjnych, np. samochodów firmowych, licencji, patentów, znaków towarowych).
• Przewidziano zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym (chodzi o zwolnienie dokonane na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych). Oznacza to udzielenie przez państwo realnej pomocy osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym (brak zwolnienia podatkowego wypaczałby taką pomoc). Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw kredytobiorcom spłacającym nadal stare kredyty spółdzielcze (jest ich ok. 48,6 tys.), którzy kwestionowali wysokości spłacanego zadłużenia, podkreślając, że czują się ofiarami przemian gospodarczo-ustrojowych, w tym urynkowienia oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Na ten cel w budżecie państwa na 2018 r. zarezerwowano 390 mln zł.
• Zagwarantowano jednolite traktowanie uczestników legalnych gier hazardowych niezależnie od tego, czy gry urządzane są przez operatorów kasyn, czy spółkę wykonującą monopol państwa w tym zakresie (odmiennie niż w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.).
• Ulga podatkowa dla twórców (odliczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów) będzie odnosić się także do działalności twórczej w obszarach: inżynierii budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych oraz działalności naukowej i pracy dydaktycznej prowadzonej na uczelni.
• Z podatku PIT zostanie zwolniona pomoc finansowa od Policji przeznaczona dla osób przez nią chronionych (chodzi np. o świadków koronnych).
• Doprecyzowano przepis dotyczący wnoszenia wkładów do spółek kapitałowych i spółdzielni (w ustawie o CIT), tak aby jednoznacznie z niego wynikało, iż nie obejmuje on wnoszenia do takich podmiotów wkładów pieniężnych. Czynność ta ma pozostać neutralna podatkowo.
• Znowelizowane przepisy mają wejść życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ze względu na to, że są one korzystne dla podatników będzie je można stosować z mocą wsteczną, tj. do dochodów uzyskanych (co do zasady) od 1 stycznia 2018 r. Wyjątek dotyczy rozwiązań odnoszących się do opodatkowania wygranych uzyskanych w grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, które będą stosowane od dnia wejścia ustawy w życie.
Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-r...


Szef KAS wydał pierwszą opinię zabezpieczającą przed zastosowaniem klauzuli
Grupa X. w 2004 r. wprowadziła globalny program udziału partycypacyjnego w wartości dodanej (z ang. "Value Added Participation Share – VAPS”) funkcjonujący w większości krajów, w których ulokowanych jest co najmniej kilka sklepów Spółki, należących do Grupy X.
Obligatoryjnym warunkiem zawarcia Umowy przez Uczestnika było dokonanie wpłaty na konto Spółki inwestycji finansowej w kwocie 50 tys. EUR ("Inwestycja finansowa”). Zgodnie z Umową, Uczestnik miał możliwość partycypacji w zyskach, jakie Spółka osiąga w związku z lepszymi wynikami Sklepu VAPS (jeżeli faktycznie Sklep VAPS osiągał lepsze wyniki niż Jednostki konkurencyjne). Z drugiej strony, Uczestnik ponosił realne ryzyko straty zainwestowanych środków w przypadku, gdy wyniki Sklepu VAPS nie byłyby lepsze od wyników Jednostek konkurencyjnych.
Dodatkowo Uczestnik jest pracownikiem Spółki, gdzie w ramach umowy o pracę pełnił funkcję kierownika sklepu Spółki.
Wnioskodawcy podkreślali, że jedyną prawidłową kwalifikacją na gruncie Ustawy o PIT przychodu uzyskanego przez Uczestnika z tytułu wypłaty wynikającej z realizacji Prawa jest uznanie go za przychód z kapitałów pieniężnych, ponieważ Czynność stanowi w swej istocie realizację pochodnego instrumentu finansowego.
Potencjalna korzyść podatkowa polega na tym, że przychód uzyskany w wyniku realizacji pochodnego instrumentu finansowego zostanie opodatkowany wg stawki 19%, a nie 32% jako przychód ze stosunku pracy.
W ocenie Szefa KAS nie znajdzie zastosowanie art. 119a Ordynacji podatkowej, który zawiera klauzulę obejścia prawa podatkowego.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego Spółki również korzysta ze zwolnienia
Czy wypłata dywidendy ze Spółki Hiszpańskiej, finansowana w całości albo w części ze środków pochodzących z kapitału zapasowego tej Spółki, będzie dla Wnioskodawcy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p., zwolnionym od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 20 ust. 3 u.p.d.o.p.?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r. (I SA/rz 702/17) orzekł, że podstawową przesłanką do identyfikacji danego przysporzenia jako dochodu (przychodu) z udziału w zysku osób prawnych jest tytuł prawny do kapitału osoby prawnej i pojęcie to obejmuje wszelkie przysporzenia, jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika praw do udziału w zyskach osoby prawnej i które "faktycznie" zostały osiągnięte przez podatnika.
Nieuprawniona, zawężająca interpretacja przepisu art. 10 ust 1 u.p.d.o.p. legła u podstaw błędnej oceny organu, że dyspozycją tego przepisu objęty jest wyłącznie dochód (przychód) pochodzący z zysku, w związku, z czym organ interpretacyjny bezpodstawnie odmówił Skarżącej prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego z art. 20 ust 3 u.p.d.o.p. w okolicznościach opisanych w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/65AF5A5AA9


Opłaty parkingowe dotyczące prywatnego samochodu używanego do celów służbowych
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że opłaty parkingowe, jakie ponosi / poniesie Wnioskodawca z tytułu wyjazdów Specjalistów, które nie są sensu stricte kosztami eksploatacji samochodów niestanowiących składników majątku podatnika, będą stanowić dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP?
Dyrektor Krajowej Informacji podatkowej w interpretacji z dnia 23 stycznia 2018 r. (0115-KDIT2-3.4010.333.2017.1.KP) uznał, że opłaty za parkingi wiążą się nierozerwalnie z używaniem samochodu, są to wydatki dotyczące eksploatacji samochodu osobowego, a zatem wydatki te objęte są limitem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
Skoro wydatki z tytułu opłat za parkingi stanowią wydatki z tytułu używania samochodu dla potrzeb działalności gospodarczej, to podatnik będzie zobowiązany uwzględniać je w ewidencji przebiegu tego pojazdu i rozliczać w ramach wynikającego z niej limitu.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/


TSUE potwierdza, że przedawnienie może powodować utratę prawa do zwrotu podatku VAT
Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r. (C 500/16) w sprawie C 500/16 Caterpillar Financial Services sp. z o.o. stwierdził, że zasady równoważności i skuteczności należy w świetle art. 4 ust. 3 TUE interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, tego rodzaju, co przepisy w postępowaniu głównym, umożliwiającym oddalenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku od wartości dodanej (VAT), gdy wniosek ów został złożony przez podatnika po upływie pięcioletniego terminu przedawnienia.
Źródło: http://curia.europa.eu/juris/document/document....


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 29.01-02.02.2018r.

Składki na dobrowolne ubezpieczenie przedsiębiorcy
Czy składka z tytułu ubezpieczenia, którego ideą jest gwarancja podtrzymania dochodu w sytuacji gdy niemożliwe lub zagrożone jest uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej, stanowi koszt podatkowy w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jako wydatek poniesiony w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów?
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 tycznia 2018 r. (II FSK 22/16) orzekł, że wydatki poniesione na opłacenie dobrowolnego ubezpieczenia w celu zabezpieczenia się przez stronę skarżącą na wypadek całkowitej okresowej niezdolności do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie mogą być przyporządkowane do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej. Wydatki z tego tytułu mają charakter znacznie szerszy.
W związku z tym w przedmiotowym stanie faktycznym trafna jest argumentacja organu, że celem poniesienia kosztów ubezpieczenia osoby strony było niepogorszenie jej sytuacji materialnej i utrzymanie poziomu życia sprzed choroby, czy też wypadku. Wydatki z tego tytułu należy zatem zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym, bowiem konieczność opłacania składek z tytułu tego typu ubezpieczenia jest niezależna od tego, czy ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Wydatki te nie stanowiąc zatem kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AD30975DED


Fiskus obawia się, że pod przykryciem imprezy firmowej, podatnik odliczy prywatne imprezy
Czy w związku z organizacją Imprez integracyjnych poniesione wydatki w zakresie, w jakim dotyczą Pracowników i Podwykonawców mogą zostać przez Spółkę zaliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 9 stycznia 2018 r. (0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS) uznał, że o ile uczestnictwo pracownika w imprezie integracyjnej nie jest związane z wykonywaniem czynności służbowych, przewidzianych umową o pracę, jak również o ile nie stanowi formy ekwiwalentu za wynagrodzenie (np. z uwagi na atrakcyjność miejsca organizacji imprezy) wydatki związane z uczestnictwem pracownika w takiej imprezie mogą stanowić – co do zasady – koszt uzyskania przychodu. Jeśli więc charakter spotkania uwzględnia budowanie pozytywnych relacji między samymi pracownikami lub między pracodawcą a pracownikami w sposób mogący faktycznie przyczynić się do zwiększenia przychodów podatnika, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła jego przychodów to wydatek taki można uznać za koszt uzyskania przychodów.
Natomiast wydatki na organizację imprez integracyjnych, w których uczestniczą osoby z którymi Wnioskodawca zawarł umowę zlecenia, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozostające ze Spółką w stosunku cywilno – prawnym (podwykonawcy) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów - wydatki te powinny być uznane za koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pk 28 updop, ponieważ, ich głównym celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz poprzez kreowanie pozytywnych relacji podczas takich spotkań.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Czy to jest nabycie prawa ochronnego do znaku towarowego wymienione w ustawie CIT?
Wnioskodawca uzyskał prawo ochronne dla znaku towarowego słowno-graficznego PIEKARNIA CIASTKARNIA YX. Powyższy znak słowno-graficzny był i jest używany na opakowaniach wyrobów produkowanych przez Spółkę, na witrynach i szyldach sklepowych, na stronie internetowej Wnioskodawcy, różnego rodzaju materiałach promocyjnych i reklamowych, papierze firmowym i papierze do pakowania wyrobów. Wskazany znak graficzny jest rozpoznawalny i identyfikowany z działalnością Wnioskodawcy. Spółka nie wprowadziła dotychczas prawa ochronnego do ww. znaku słowno-graficznego do ewidencji środków trwałych, nie amortyzuje go, nie wyceniała jego wartości.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy uzyskanie prawa ochronnego do ww. znaku słowno-graficznego w drodze decyzji wydanej przez Urząd Patentowy, stanowi nabycie, o którym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uprawniające do amortyzacji tego prawa?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 12 grudnia 2017 r. (0111-KDIB2-1.4010.260.2017.2.AP) uznał, że amortyzacji dla celów podatkowych podlegają wyłącznie nabyte wartości niematerialne i prawne, czyli tylko takie, które zostały przez podatnika nabyte.
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, nie przewiduje amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, które zostały wytworzone przez podatnika we własnym zakresie.W przedmiotowej sprawie istotne znaczenie ma fakt, że jak jednoznacznie wynika z wniosku, znak słowno-graficzny stosowany był już uprzednio przez Wnioskodawcę od kilku lat w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
Wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy w wyniku otrzymania decyzji z Urzędu Patentowego Wnioskodawca nie dokonał nabycia praw ochronnych do znaku towarowego, a jedynie otrzymał decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na ten znak towarowy. Nie można jednocześnie utożsamiać pojęcia nabycia praw z ich uzyskaniem.
Reasumując, uzyskanie przez Wnioskodawcę prawa ochronnego na znak towarowy w drodze decyzji Urzędu Patentowego, nie będzie stanowiło nabycia, o którym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym Wnioskodawca nie będzie uprawniony do dokonywana odpisów amortyzacyjnych od praw ochronnych na znak towarowy, gdyż prawa te nie zostały przez Wnioskodawcę „nabyte” lecz „wytworzone” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Czy prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu jest kosztem?
NSA – tak, o ile wcześniejsza spłata jest uzasadniona. Czy prowizję z tytułu przedterminowej spłaty kredytu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów?
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 stycznia 2018 r. (II FSK 3491/16) uznał, iż wydatki związane z Refinansowaniem, w tym prowizja związana z wcześniejszą spłatą Kredytu, a także koszty i prowizje związane ze spłatą części Pozostałych Kredytów, są racjonalne i ekonomicznie uzasadnione oraz związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Spółka nie może wykluczyć ryzyka, że na dzień wymagalności Kredytu nie będzie posiadała odpowiednich środków do jego spłaty, przez co może utracić Koncesję, na podstawie której prowadzi działalność polegającą na udostępnianiu płatnych odcinków autostrady. Sposobem na wyeliminowanie tego ryzyka jest dokonanie Refinansowania, które choć nie przyczyni się bezpośrednio do osiągnięcia przychodu, wprost przyczyni się do ochrony istniejącego głównego źródła przychodów skarżącej i zapewnienia, że będzie ono funkcjonowało w bezpieczny sposób.
Osobną korzyścią, którą organ zignorował, będzie brak obowiązku zapłaty odsetek za okres od momentu wcześniejszej spłaty zobowiązań do daty ich zapadalności. Dlatego przyznał rację Spółce, iż stanowisko organu jest nielogiczne i niespójne.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/89E57F8534


Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Nowe rozwiązania dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dyrektywa 2014/26/UE tzw. dyrektywa CRM).
Zadaniem dyrektywy jest harmonizacja zasad działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, czyli przede wszystkim prawami do utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów (częściowo zbiorowo zarządzane są także prawa do wydań książek i prasy). Organizacje zbiorowego zarządzania pełnią istotną rolę przy wykonywaniu tych praw, w szczególności w sytuacjach, w których masowy charakter korzystania z chronionych nimi treści uniemożliwia lub znacząco utrudnia zawarcie indywidualnych umów ze wszystkimi uprawnionymi. Najstarszą polską organizacją zbiorowego zarządzania jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-r...


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 22-26.01.2018r.

Składanie JPK_VAT nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT 7/ VAT-7K
• Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT zobowiązani są do składania JPK_VAT.
• Przesyłanie JPK_VAT nie zwalnia z obowiązku składnia miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
Pierwszy Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT za styczeń należy złożyć do 26 lutego 2018 r.
Przesyłanie JPK_VAT nie zwalnia podatników z obowiązku składnia miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
Przypominamy! deklarację VAT jak i JPK_VAT należy przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną.
Źródło: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiad...


Czy odliczyć wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności? Wydatki na meble tak, na kształcenie nie!
Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, w postaci:
I. Opłat związanych z uzyskaniem tytułu doktora nauk prawnych:
  a. opłata za kurs metodologiczny przygotowujący do egzaminu doktorskiego tzw. opłata za przewód doktorski;
  b. opłata za kurs języka angielskiego prawniczego;c. opłaty związane z uczestnictwem w konferencjach;
II. Opłat związanych z uzyskaniem tytułu radcy prawnego:
  a. opłaty za kurs przygotowujący do zdania egzaminu radcowskiego;
  b. miesięczne składki członkowskie za okres od dnia uzyskania tytułu radcy prawnego do dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
  c. opłaty za przystąpienie do egzaminu radcowskiego;d. opłaty za wpis na listę radców prawnych, w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego,warunkujących w świetle art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 1982 r., nr 19, poz. 145);
  e. opłata za wypożyczenie laptopa podczas egzaminu radcowskiego tzw. laptop dla aplikanta;
III. Opłat za meble zakupione do prowadzenia działalności prawniczej ale przed jej rozpoczęciem.
IV. Wydatków na książki i publikacje prawnicze.
V. Opłat za kursy wykorzystywane w działalności pomimo, iż zostały przygotowane wcześniej ale ich nie wykorzystywała.
(i zgodne z prawem wykonywanie działalności gospodarczej w tym zakresie), mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 5 grudnia 2017 r. (0114-KDIP3-1.4011.338.2017.1.IF) uznał, że wydatki związane z procesem uzyskiwania tytułu doktora nauk prawnych i tytułu radcy prawnego, oraz wydatki na kursy języków obcych oraz na zakup książek i publikacji prawniczych nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że wskazane we wniosku, a poniesione przez Wnioskodawczynię przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki, nie mogły (i nie mogą) obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, ponieważ źródło to w tym czasie nie istniało.
Natomiast wydatki poniesione na zakup mebli, które stanowią wyposażenie biura i są wykorzystywane tylko do pozarolniczej działalności gospodarczej będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej bądź to bezpośrednio w miesiącu oddania ich do używania, bądź poprzez odpisy amortyzacyjne.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Zwrot kosztów za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych – przełomowy wyrok
Czy Spółka zobowiązana jest do uznania wypłacanej pracownikowi kwoty z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem samochodu prywatnego w jazdach lokalnych (nie będących podróżą służbową w rozumieniu k.p.) jako przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniem podatkiem PIT, jeśli przejazd samochodem prywatnym był ściśle związany z wykonaniem zadań służbowych zleconych przez Spółkę i Spółka wyraziła zgodę na przejazd pracownika jego samochodem prywatnym oraz do potrącenia należnego podatku dochodowego?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 grudnia 2017 r. (III SA/Wa 3831/16) orzekł, że Spółka nie powinna uznawać kwoty wypłacanej pracownikowi z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych (nie będących podróżą służbową w rozumieniu k.p.) jako elementu przychodu ze stosunku pracy i tym samym nie powinna potrącać podatku PIT, jeśli przejazd samochodem prywatnym był ściśle związany z wykonaniem zadań służbowych zleconych przez Spółkę i Spółka wyraziła zgodę na przejazd pracownika jego samochodem prywatnym.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/46D0EBFA3D


Jak ustalić próg powyżej którego trzeba sporządzić dokumentację do cen transferowych ?
Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy CIT limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym Podmiotem Powiązanym, a w konsekwencji czy jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczała tego limitu, to Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji?
Dyrektor Krajowej Informacji podatkowej w interpretacji z dnia 16 stycznia 2018 r. (0111-KDIB2-1.4010.334.2017.1.JP) uznał, że jeżeli Spółka realizuje z podmiotem powiązanym transakcje jednego rodzaju, których wartość w sumie przekracza limit wskazany w art. 9a ust. 1d updop zobowiązujący do sporządzania dokumentacji (ustalany indywidualnie w zależności od wysokości uzyskanych przez Spółkę w poprzednim roku podatkowym przychodów) i jednocześnie inne transakcje jednego rodzaju, których wartość nie przekracza ww. limitu, to Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji tylko dla tych transakcji jednego rodzaju, które przekroczą limit. Reasumując, jeżeli Spółka będzie realizować z danym podmiotem powiązanym transakcje lub ujmować w księgach rachunkowych w danym roku inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość będzie przekraczać limit wskazany w art. 9a updop i jednocześnie Spółka będzie realizować z tymi samymi podmiotami nieistotne transakcje lub inne zdarzenia innego rodzaju, których wartość nie będzie przekraczać limitu istotności, to na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej jedynie dla transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza limit istotności.
Wskazany w art. 9a ust. 1d updop limit należy odnosić osobno do łącznej wartości każdej transakcji danego rodzaju zawartej z danym podmiotem powiązanym i do każdego innego zdarzenia jednego rodzaju ujętego w księgach rachunkowych zawartego z danym podmiotem powiązanym.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 15-19.01.2018r.

Próg transakcji czy innego zdarzenia powyżej którego zachodzi obowiązek przygotowania dokumentacji do cen transferowych
Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym, a w konsekwencji, czy jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać tego limitu, to Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla takiej transakcji?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 3 października 2017 r. (0111-KDIB1-2.4010.192.2017.1.MM) uznał, że obowiązek sporządzania przez Spółkę dokumentacji podatkowej dotyczyć będzie transakcji tego samego rodzaju, których łączna wartość przekroczy ustalany indywidualnie w zależności od wysokości uzyskanych przez Spółkę w poprzednim roku podatkowym przychodów limit.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Rozlicz PIT z administracją skarbową
• Wszyscy podatnicy, którzy składają roczne zeznania na formularzu PIT-37, mogą liczyć na wsparcie administracji skarbowej.
• Wystarczy, że złożą krótki wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy wypełni za nich deklarację podatkową.

 

PIT za podatnika rozliczy urząd skarbowy
Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego pracodawcy czy korzysta z ulg i odliczeń (np. ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej).

 

W PIT-WZ można wnioskować o:
• rozliczenie w sposób przewidziany dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci,
• uwzględnienie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w wysokości innej niż zastosowana przez płatnika przy poborze zaliczek,
• zastosowanie przysługującego odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi na dzieci,
• przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego (OPP) kwoty w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania.

 

Jak można podpisać wniosek
• podpisem kwalifikowanym,
• profilem zaufanym,
• kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni,
• przy użyciu danych uwierzytelniających, stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji – w drodze elektronicznej – posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem tych podmiotów).

 

Na podstawie wniosku i informacji od płatników urząd skarbowy przygotuje dla podatnika rozliczenie za rok 2017, które można zaakceptować albo odrzucić.
PIT-WZ jest dostępny na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Wniosek można także złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które świadczą usługę drogą elektroniczną.

 

Można też skorzystać ze wstępnie wypełnionego PIT
Przy rozliczaniu PIT za 2017 r. podatnicy mogą też skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR), czyli przygotowanej przez urząd skarbowy propozycji zeznania rocznego PIT-37 i PIT-38. W tym sposobie rozliczenia podatnik sprawdza przygotowany PIT, może także uzupełnić zeznanie o ulgi – np. na dzieci, odliczenia oraz kwotę 1% dla wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
Usługa PFR za 2017 r. będzie dostępna od 15 marca 2018 r na Portalu Podatkowym.
Źródło: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiad...


Podstawa opodatkowania podatkiem VAT instrumentów pochodnych
Czy w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są instrumenty pochodne, podstawą opodatkowania - obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., obecnie Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej "Uptu", a jednocześnie wartością, którą należy uwzględnić przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 Uptu, jest łączny wynik na transakcjach zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym?
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 października 2017 r. (I FSK 2094/15) orzekł, że podstawą opodatkowania w przypadku transakcji kupna i sprzedaży instrumentów pochodnych na rynku OTC jest suma dodatnich wyników z tytułu poszczególnych kontraktów zawieranych z poszczególnymi kontrahentami, to jest kwota prowizji lub innej postaci wynagrodzenia za wykonanie usługi, pomniejszona o kwotę podatku stosownie do treści art. 29 ust.1 w zw. z art. 30 ust.1 pkt 4 Uptu.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4A09E67C84


Zorganizowana część przedsiębiorstwa i inne pojęcia dla celów podatku VAT definiuje się wg ich znaczeń ekonomicznych, a forma prawna jest mniej istotna
Czy będący przedmiotem planowanego aportu do Spółki Zależnej zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i w konsekwencji, czy planowana transakcja aportu do spółki zależnej tego zespołu składników majątkowych nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?
Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustawodawca krajowy zdefiniował w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
W podanym przez wnioskodawcę stanie faktycznym organ interpretacyjny wskazuje na następujące okoliczności świadczące o braku możliwości prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej. Zdaniem kasatora świadczą o tym:
a/ brak przyporządkowania osiąganych przychodów do danego Wydziału produkcyjnego i nieposiadania przez wydziały własnych środków finansowych oraz rachunków bankowych,
b/ na moment wyodrębnienia pracodawcą pracowników wydziałów pozostaje Spółka Zależna.

 

NSA odnosząc się do ostatniej ze wskazanych wyżej okoliczności faktycznych podkreślił, że oczywiście przedmiotem aportu nigdy nie mogą być pracownicy. W podanym przez wnioskodawcę stanie faktycznym wynika, że pracownicy zatrudnieni przy produkcji w przedmiotowych wydziałach cały czas pracowali przy obsłudze tych samych maszyn i urządzeń. Okoliczność, że na skutek zawartej wcześniej umowy dzierżawy, pracodawcą stała się Spółka Zależna, nie zmienia tej oceny. Należy bowiem uwzględnić przede wszystkim aspekt ekonomiczny, a nie stosunki prawne wynikające z krajowych regulacji z zakresu prawa pracy. Skoro więc pracownicy realizowali te same obowiązki zarówno przed zawarciem umowy dzierżawy, jak i w momencie dokonywania aportu, świadczy to o tym, że jest to zorganizowana część przedsiębiorstwa umożliwiająca prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.
Również nie można się zgodzić z argumentacją autora skargi kasacyjnej w pozostałym zakresie. Jeśli chodzi o samodzielność finansową to należy podkreślić, że przychody osiągają tylko wydziały produkcyjne, które są przedmiotem aportu. Ponadto zakład przyporządkowuje koszty funkcjonowania do każdego z wydziałów. Należy zatem się zgodzić z sądem pierwszej instancji, że wskazane we wniosku wyodrębnienie finansowe jest wystarczające w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Nie ma także obowiązku posiadania odrębnych rachunków bankowych i własnych środków finansowych.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1026331DF6

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 08-12.01.2018r.

Ustawa STIR już funkcjonuje. Możesz sprawdzić swojego kontrahenta
• 13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) tzw. ustawa STIR.
• W BIP MF udostępniona została wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
Najważniejszym celem ustawy STIR jest ograniczenie luki w podatku VAT. Luka ta jest spowodowana wyłudzeniami skarbowymi dokonywanymi najczęściej przez zorganizowane grupy przestępcze. Następuje to poprzez generowanie sztucznych tzw. transakcji karuzelowych za pomocą transferów pieniężnych na rachunkach bankowych. Faktycznym celem tych transakcji jest wyłudzenie podatku w postaci nienależnego zwrotu VAT, co powoduje znaczne straty Skarbu Państwa.

 

Nowoczesna analiza sektorowa
Ustawa STIR przewiduje stopniowe uruchomienie systemu analizy i przekazywania informacji w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym. Na podstawie przepisów wprowadzonych tą ustawą Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) będzie otrzymywał informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu ustawy STIR (tj. innych niż rachunki osób fizycznych, służące do celów prywatnych), a także o wszystkich transakcjach tych podmiotów dokonywanych za pośrednictwem objętych tym systemem rachunków bankowych lub rachunków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). W oparciu o te informacje system informatyczny Szefa KAS będzie dokonywał analizy ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego. Wszystkie informacje będą przesyłane automatycznie i elektronicznie za pośrednictwem izby rozliczeniowej.

 

Podstawowe skutki ustawy
Niezwłoczna analiza ryzyka Szefa KAS przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwi szybką reakcję organów KAS. Przewidziana przez ustawę STIR blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego zapobiegnie transferom środków pochodzącym z wyłudzeń. Blokada rachunku będzie możliwa na 72 godz. z opcją przedłużenia o 3 miesiące, po spełnieniu ściśle określonych warunków. Powyższe nie dotyczy rachunków bankowych osób fizycznych, służących do ich prywatnych rozliczeń. Dokładna i kompleksowa analiza pozwoli ponadto na zminimalizowanie ryzyka niechcianych konsekwencji dla uczciwych przedsiębiorców.
Efektem prewencyjnego oddziaływania wprowadzanego systemu analizy ryzyka i możliwości szybkiej reakcji organów skarbowych powinno być istotne ograniczenie wyłudzeń skarbowych, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku oraz umocnienie pewności prawa w wyniku upublicznienia informacji o zarejestrowanych i wykreślonych podatnikach VAT.

 

Wykazy podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT
W wyniku wejścia w życie ustawy STIR, w dniu 13 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów udostępniło wykazy podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Ich publikacja jest pierwszym istotnym elementem wchodzących w życie zmian wynikających z ustawy STIR. Wykazy zawierają informacje przydatne dla uczciwych podatników VAT.
Możliwość wyszukania informacji na temat podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru VAT ułatwi ocenę i umożliwi weryfikację rzetelności aktualnych i potencjalnych kontrahentów. Praktyka pokazuje, że także rzetelni podatnicy mogą stać się ofiarami oszustów podatkowych. Dostęp do informacji publikowanych w wykazach zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT. Jest to istotne wsparcie dla przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.

 

Wykazy zawierają listy podmiotów:
• dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a)
• które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a)
• których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-j).
Informacje w wykazach można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy wyszukiwanego podmiotu.
Źródło: www.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomo..." target="_blank">http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiad...


Aktualizacja KSR Nr 9 dot. sprawozdań z działalności
Krajowy Standard Rachunkowości (KSR) Nr 9 „Sprawozdanie z działalności" został dostosowany do zmian w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.). Dokument ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. KSR Nr 9 został opublikowany w Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r., poz. 4.
źródło: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiad...


Wynagrodzenie za pracę małżonka wspólnika spółki jawnej
Czy wartość pracy małżonka pierwszego wspólnika spółki jawnej w postaci wynagrodzenia oraz składki ZUS w części płaconej przez spółkę są kosztem uzyskania przychodów dla drugiego wspólnika – Wnioskodawcy?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 17 listopada 2017 r. (0115-KDIT3.4011.274.2017.1.AK ) uznał, że wartość wynagrodzenia wypłaconego małżonkowi „pierwszego” wspólnika wraz ze wszystkimi jego składnikami nie jest kosztem uzyskania przychodów dla wszystkich wspólników spółki, w myśl art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że wartość pracy małżonka Wspólnika będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu.
Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę małżonka pierwszego wspólnika w części, w której zobowiązany do ich uiszczania jest pracodawca – spółka jawna, stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, jednakże nie w całości, ale ustalone proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w zyskach spółki, stosownie do cyt. art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Organ podatkowy ma obowiązek wydać interpretację również w sprawie klasyfikacji statystycznej
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2017 r. ( I FSK 179/16) orzekł, że to do kompetencji organów podatkowych należy ustalenie odpowiedniego przedmiotu opodatkowania, stawki podatkowej, czy też zwolnienia - uzależnionych od zaklasyfikowania określonej usługi lub towaru według systematyki tych klasyfikacji.
Uchylając się a priori od wydania interpretacji indywidualnej poprzez pozostawienie wniosku Spółki bez rozpatrzenia organ naruszył art. 14b§3 Ordynacji podatkowej. Wniosek Spółki, co do zasady (organ nie wykazał, aby Spółka odmówiła przekazania istotnych w sprawie informacji) w sposób wyczerpujący opisywał stan faktyczny niezbędny dla rozstrzygnięcia. W konsekwencji organ błędnie zastosował w sprawie art. 14g Ordynacji podatkowej.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E72DC9AFB0


Nowe zasady korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów
Nowe zasady korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów będą miały zastosowanie między innymi do przychodów z tytułu działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej.

 

Podstawa prawna
Wyjaśnienia Ministra Finansów przekazane dotyczące nowych zasad korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów.
Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej „ustawa PIT” – koszty uzyskania przychodów (dalej „kup”) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami wynoszą 50 proc. uzyskanego przychodu”.
Z kolei na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

 

Praca twórcza w perspektywie fiskusa
Obowiązkiem płatnika (pracodawcy) jest ocena, czy wynagrodzenie (lub jego część) należy się za pracę będącą przedmiotem prawa autorskiego. To rozróżnienie powinno wynikać z umowy o pracę lub z innych uregulowań obowiązujących określonego pracodawcę i jego pracowników.
Z tytułu przyjęcia utworu i związanych z nim praw majątkowych, pracodawca wypłaca należne wynagrodzenie – honorarium. Musi być więc określona wysokość tego wynagrodzenia – bądź w umowie o pracę, bądź w innych postanowieniach obowiązujących danego pracodawcę i jego pracowników.
Zawsze muszą istnieć wyraźne podstawy do zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50 proc. poprzez wskazanie, że jest to albo całość wynagrodzenia, albo jego określona część. Strony umowy o pracę muszą określić, jaką część wynagrodzenia uznają za odpowiednią za opracowanie danego utworu i rozporządzenie prawami do niego.

 

Działalność B+R i naukowo-dydaktyczna
Nowelizacja ustawy PIT w zakresie stosowania 50 proc. kup wskazuje dziedziny o charakterze twórczym objęte tym przepisem. Zatem na podstawie art. 22 ust. 9b pkt 2 ustawy PIT (w brzmieniu obowiązującym od 2018 r.) koszty te będą miały zastosowanie między innymi do przychodów z tytułu działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej. Pozostałe regulacje ustawy PIT w tym zakresie nie uległy zmianie i w konsekwencji istota regulacji, jej przedmiot i cel pozostają aktualne.

 

Zakres przepisu 50 proc. kup (kosztów uzyskania przychodu)
Omawiany przepis dotyczy:
• przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia utworu (dzieła) – art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
• dzieł stworzonych również w ramach stosunku pracy, w odniesieniu do których pracodawca, na mocy art. 12 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nabywa (z chwilą przyjęcia utworu) autorskie prawa majątkowe.

 

Zmiany od 2018 roku
Począwszy od 2018 r., omawiane zmiany nie oznaczają utraty prawa do stosowania 50 proc. kup w stosunku do tych nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, którzy w ramach stosunku pracy tworzą dzieła objęte ochroną praw autorskich.
Źródło: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstw...


Ważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r.
1) Zmiana terminu zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej według jednolitej 19% stawki podatku - z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia roku podatkowego. (art. 9a ust. 8 ustawy PIT).
2) Zakwalifikowanie przychodów uzyskanych z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub innych praw pochodnych, które zostały otrzymane jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze, (z wyjątkiem realizacji tych praw w ramach programów motywacyjnych) do tego źródła, w ramach którego powstał przychód z tytułu otrzymania pochodnych instrumentów finansowych lub praw pochodnych, jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze.Dotychczas przychody te kwalifikowano do źródła kapitały pieniężne. (art. 10 ust. 4 i art. 22 1dc ustawy PIT).
3) Zaliczenie do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości jej wartości wyrażonej w cenie zawartej w umowie (art. 14 ust. 2 pkt 7ca ustawy PIT).
Uregulowano również przypadki, gdy zbywana wierzytelność wcześniej została w całości lub części zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
4) Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku zbycia udziałów (akcji), nabytych w wyniku realizacji praw majątkowych albo pochodnych instrumentów finansowych lub praw majątkowych, wartości przychodu, jaki był określony i podlegał opodatkowaniu przy nabyciu zbywanych akcji (art. 22 ust. 1db ustawy PIT).
5) Podwyższenie z 3.500 zł do 10.000 zł limitu jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów (art. 22d ust. 1, art. 22e ust. 1 i 2, 22f ust. 3, art. 22g ust. 17 oraz art. 22k ust. 9 ustawy PIT).
6) Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych do kwoty uprzednio wykazanego przychodu (art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy PIT).W ten sam sposób ograniczono zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności umorzonych (art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy PIT).
7) Doprecyzowanie, że pod pojęciem nabycia, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy PIT rozumie się wyłącznie nabycie wtórne (od innego podmiotu), a nie nabycie pierwotne.
8) Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy PIT).
9) Ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od niektórych wartości niematerialnych i prawnych oraz wydatków z tytułu korzystania z opłat i należności licencyjnych (art. 23 ust. 1 pkt 45c i pkt 64 ustawy PIT).Dotyczy to sytuacji gdy uprzednio te wartości niematerialne i prawne lub prawa były własnością podatnika, a następnie zostały przez niego zbyte. W takim przypadku kosztem nie będą odpisy amortyzacyjne oraz opłaty i należności licencyjne w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z ich zbycia.
10) Rozszerzenie katalogu przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych o:
• przychody ze zmniejszenia wartości udziałów (akcji) (art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PIT),
• przychody z pożyczki partycypacyjnej, tj. takiej od której odsetki są uzależnione od osiągniętego zysku przez osobę prawną lub spółkę (art. 24 ust. 5 pkt 10 ustawy PIT),
• przychody z tytułu zapłaty w gotówce, w przypadku wymiany udziałów (art. 24 ust. 5 pkt 11 ustawy PIT).
Zmianie uległ również sposób ustalania dochodu z podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dochód stanowić będzie nadwyżka emisyjnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmujące lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej (art. 5a pkt 29a, art. 24 ust. 5 pkt 7 i ust. 8e ustawy PIT).
11) Zmiana sposobu ustalania kosztu uzyskania przychodu przy obliczaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w związku z podziałem spółek (z wyjątkiem podziału wskazanego w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PIT).
Kosztem uzyskania przychodów będzie wysokość wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość wydzielonej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem. Pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie. (art. 24 ust. 8 pkt 3 i ust. 8e ustawy PIT).
12) Doprecyzowanie zasady określania dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych (art. 24 ust. 11-12a ustawy PIT).
W przypadku otrzymania akcji spółek akcyjnych w ramach realizacji programów motywacyjnych przychód powstanie w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. Jednocześnie doprecyzowano pojęcie programu motywacyjnego oraz pojęcie spółki dominującej.
13) Wyłączenie stosowania przepisów art. 24 ust. 8a ustawy PIT (wymiana udziałów) i art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy PIT (zwolnienie przychodu w związku z aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), w przypadku gdy wymiana udziałów lub wniesienie wkładu nie wynika z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych (art. 24 ust. 19 i 20 ustawy PIT).
14) Likwidacja obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów w roku podatkowym, jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej lub w poprzednim roku prowadził księgi rachunkowe lub opodatkowany był w formach zryczałtowanych.
Zlikwidowano również obowiązek zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o powierzeniu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowę z biurem rachunkowym na prowadzenie tej księgi (art. 24a ust. 3a-3c ustawy PIT).
15) Wyłączenie Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków z zakresu stosowania przepisów dotyczących podmiotów powiązanych (art. 25 ust. 4 ustawy PIT).
16) Modyfikacja przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Company – CFC) w państwach, które stosują preferencyjne reżimy opodatkowania, w tym w tzw. rajach podatkowych (art. 30f ustawy PIT).
17) Wprowadzenie tzw. „minimalnego podatku dochodowego" w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne handlowo-usługowe oraz budynki sklasyfikowane jako biurowe (art. 30g oraz art. 23 ust. 1 pkt 65 ustawy PIT).
Regulacja dotyczy wyłącznie składników majątkowych o znacznej wartości, tj. takich, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Podatek będzie odliczany od należnego CIT.
18) Zniesienie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie nie przekracza 1.000 zł (art. 44 ust. 15 i 16 ustawy PIT).
19) Zmiana załącznika nr 1 do ustawy PIT pn. „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych". Zmiana podyktowana jest potrzebą dostosowania treści załącznika do aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864).
20) W zakresie zwolnień przedmiotowych – art. 21 ustawy PIT:
• podwyższenie kwoty limitu zwolnień w zakresie:o zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej z 638 zł do 1000 zł (art. 21 ust. 1pkt 9a),o diety i zwrotu kosztów dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich z 2280 zł do 3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 17),o zapomóg związanych ze zdarzeniem losowych nie finansowanych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) z 2280 zł do 6000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit.b),o przychodów z zamiany rzeczy lub praw z 2280 zł do 6000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 32b),o świadczeń od zakładu pracy na rzecz emerytów i dla członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów z 2280 zł do 3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 38 i 92),o świadczeń z ZFŚS z 380 zł do 1000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67),o świadczeń na opiekę w żłobkach i przedszkolach nie finansowanych przez ZFŚS z 200 zł/400 zł do 1000 zł na każde dziecko (art. 21 ust. 1 pkt 67b),o dopłat do wypoczynku osób do 18 roku życia nie finansowanych przez ZFŚS z 760 zł do 2000 zł miesięcznie (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit.b);
• likwidacja limitów zwolnień w zakresie:o zapomóg związanych ze zdarzeniem losowych finansowanych z ZFŚS (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit.a),o świadczeń od uczelni z tytułu praktyk zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 89);
• wprowadzenie zwolnień dla:o wynagrodzeń za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacanych z funduszu operacyjnego (art. 21 ust. 1 pkt 83b), przy jednoczesnym uchyleniu pkt 5 w art. 30 w ust. 1,o świadczeń uzyskanych z tytułu uczestnictwa w szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (art. 21 ust. 1 pkt 90b - wcześniej zaniechanie poboru podatku),o przychodów z tytułu umorzenia należności czynszowych (art. 21 ust. 1 pkt 97b) wcześniej zaniechanie poboru podatku).
21) Ujednolicenie przepisów normujących zwolnienia w zakresie wygranych w grach hazardowych, w związku z czym:
• uchylono zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT,
• nadano nowe brzmienie pkt 6a w art. 21 ust. 1 ustawy PIT. Na jego podstawie wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach hazardowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; wygrane, które przekroczą tą kwotę będą w całości podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT),
• objęto zwolnieniem wygrane w turnieju gry w pokera prowadzonym przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 21 ust. 1 pkt 6b ustawy PIT).
22) W zakresie ulgi rehabilitacyjnej:
• rozszerzenie kręgu osób, które będą mogły odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego (obecnie osoby niewidome lub niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa) – kwota odliczenia do wysokości 2280 zł (art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy PIT),
• poszerzono zakres stosowania odliczenia z tytułu wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego poprzez likwidację ograniczenia dotyczącego zabiegów rehabilitacyjnych oraz rozszerzenie prawa do odliczenia do wszystkich osób niepełnosprawnych bez względu na posiadaną grupę inwalidzką – kwota odliczenia do wysokości 2.280 zł (art. 26 ust. 7a pkt 14)
• podwyższenie do 10.080 zł dochodu osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniającego tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne tej osoby niepełnosprawnej (art. 26 ust. 7e ustawy PIT)
Uwaga! Zmiany mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.
23) Podwyższenie tzw. kwoty wolnej od podatku z 1.188 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 6.600 zł) do wysokości 1.440 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 8.000 zł), z jednoczesnym utrzymaniem degresywnej kwoty zmniejszającej podatek dla:
• podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł lecz nie przekraczającej 13.000 zł; dla tych osób kwota zmniejszająca podatek będzie malała wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku i wynosić będzie od 1.440 zł do 556,02 zł,
• podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł kwota zmniejszająca podatek będzie maleć z poziomu 556,02 zł aż do zera przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej 127.000 zł.Podatnicy, których podstawa obliczenia podatku przekroczy 13.000 zł oraz będzie niższa od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł), będą stosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł.
24) Podwyższenie o 100% rocznego limitu dotyczącego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, tj. do kwoty 85.528 zł z jednoczesnym ograniczeniem stosowania tych kosztów do określonego rodzaju działalności twórczej (art. 22 ust. 9a i 9b ustawy PIT).

 

Na uwagę zasługują także zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. poz. 2201).
Dotyczą one ulgi, o której mowa w art. 26e i 26e ustawy PIT, w szczególności poszerzając jej zakres i wielkość możliwych odliczeń, a mianowicie:
1) zwiększono wysokość odliczenia na działalność badawczo-rozwojową (B+R) do 100% wszystkich kosztów kwalifikowanych dla wszystkich podatników (przed zmianą ulga wynosiła 50% kosztów osobowych dla wszystkich oraz 50% pozostałych kosztów dla MŚP, a 30% – dla dużych), a dla podatników mających status centrów badawczo-rozwojowych (CBR) do 150% kosztów kwalifikowanych,
2) rozszerzono katalog kosztów kwalifikowanych, m.in. o należności z tytułu umów cywilno-prawnych, wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego w prowadzonej działalności B+R,
3) doprecyzowano istniejące przepisy dotyczące kosztów kwalifikowanych, m.in. kosztów ekspertyz, opinii, usług świadczonych na podstawie umowy przez jednostkę naukową, odpisów amortyzacyjnych,
4) wprowadzono szczególne zasady rozliczania ulgi dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego nadany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710),
5) umożliwiono korzystanie z ulgi podatnikom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych (SEE) w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie SSE.
Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-...

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 01-04.01.2018r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.
Projekt ustawy umożliwi stosowanie unijnych przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (dyrektywa MiFID2 oraz rozporządzenie MiFIR).
Najważniejsze propozycje:
• wprowadzenie nowej kategorii systemu obrotu – zorganizowanej platformy obrotu, dzięki czemu możliwe będzie zapewnienie większej przejrzystości i skuteczności na rynkach finansowych;
• utworzenie w ramach alternatywnego systemu obrotu nowej kategorii rynku – rynku rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, co powinno ułatwić dostęp firm do kapitału i ograniczyć obciążenia administracyjne;
• zastosowanie środków i mechanizmów kontroli ryzyka wobec firm, które zajmują się tzw. techniką handlu algorytmicznego lub techniką handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości;
• zobowiązanie firm inwestycyjnych świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego m.in. do przedstawienia informacji czy świadczą usługi w sposób niezależny, a także do ujawnienia kosztów swoich porad i wyjaśnienia podstaw świadczonego doradztwa;
• uregulowanie zasad obrotu lokatami strukturyzowanymi określonej kategorii;
• wprowadzenie rozwiązań sprzyjających inwestowaniu za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych – m.in. upoważnienie ministra rozwoju i finansów do kształtowania maksymalnego poziomu opłaty za zarządzenie funduszami inwestycyjnymi;
• ograniczenie firmom świadczącym niezależne usługi doradztwa inwestycyjnego oraz usługi zarządzania portfelem, możliwości przyjmowania lub pobierania wynagrodzenia, prowizji lub jakichkolwiek korzyści pieniężnych bądź niepieniężnych od osób trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub dostawców produktów;
• wprowadzenie reguł dotyczących tzw. sprzedaży wiązanej przez podmioty świadczące detaliczne usługi finansowe.
Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.
Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-r...


Od 2018 roku podwyżka płacy minimalnej
Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka kolejna podwyżka. Płaca minimalna wyniesie wtedy 2100 złotych. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Z początkiem roku wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych
Z myślą o osobach najmniej zarabiających rząd w 2017 roku podniósł płacę minimalną z 1850 do 2000 złotych. Od początku 2018 roku pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie za pracę zostaną objęci kolejną, tym razem pięcioprocentową podwyżką. W efekcie płaca minimalna wzrośnie o 100 złotych – z obecnych 2000 do 2100 złotych.
Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W bieżącym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł brutto. Od stycznia 2018 roku wzrośnie do poziomu 13,70 zł.
Źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/...


Wszystkie składki na ZUS jednym przelewem
Przedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 opłacą swoje składki jednym zwykłym przelewem.
Ważne aby przy opłacaniu składek w styczniu skorzystać z Numeru Rachunku Składkowego (NRS), który przedsiębiorąca otrzymał listem poleconym z ZUS. W każdej chwili można sprawdzić swój numer na stronie ZUS w wyszukiwarce numeru rachunku składkowego www.eskladka.pl, a także w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.
Rachunek zawsze zawiera nasz numer identyfikacyjny 6000 0002 026, a ostatnie 10 cyfr rachunku to numer NIP.
Jedyne informacje, jakie od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca musi wpisać na przelewie, to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz numer rachunku składkowego. Nie trzeba będzie już wpisywać jakiego okresu dotyczy wpłata. Wpłata zostanie rozliczona w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom.
Źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/...


Zatrudnienie na umowę zlecenie obywatelki Ukrainy w celu opieki nad osobą starszą
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni będąca osobą w podeszłym wieku podjęła decyzję o konieczności skorzystania z pomocy osoby trzeciej w wykonywaniu codziennych obowiązków domowych. Do pracy trzy miesiące temu zgłosiła się osoba z Ukrainy posiadająca zgodę na świadczenie pracy na terenie Polski. Wnioskodawczyni z tą osobą zawarła umowę zlecenie na świadczenie przez nią na rzecz Wnioskodawczyni usług pomocy domowej w tym sprzątania, prania, pomocy przy myciu i sporządzaniu posiłków. Po zawarciu umowy zlecenia Wnioskodawczyni zgłosiła tę osobę do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, z tego tytułu również co miesiąc odprowadza do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczki te Wnioskodawczyni oblicza z wynagrodzenia osoby zatrudnionej przy zastosowaniu uregulowań zawartych w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustalając podstawę opodatkowania od wynagrodzenia brutto Wnioskodawczyni odejmuje składki na ubezpieczenie społeczne oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% kwoty brutto. Od tak ustalonej podstawy ustala podatek w wysokości 18% od którego odejmuje część składki na ubezpieczenie zdrowotne i pozostałą kwotę jako zaliczkę Wnioskodawczyni przekazuje Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 15 listopada 2017 r. (0115-KDIT2-2.4011.343.2017.1.ENB) uznał, że umowa zlecenia nie była zawarta przez Wnioskodawczynię jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Umowa ta dotyczyła bowiem wykonywania na rzecz Wnioskodawczyni usług pomocy domowej w tym sprzątania, prania, pomocy przy myciu i sporządzaniu posiłków. Zatem w świetle dokonanej powyżej analizy źródeł przychodów należy stwierdzić, że wynagrodzenie wypłacane na podstawie zawartej przez Wnioskodawczynię umowy zlecenia należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
W konsekwencji, do wypłacanej przez Wnioskodawczynię należności stanowiącej przychód z innych źródeł nie ma zastosowania art. 29 ust. 1 pkt 1 jak też art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w konsekwencji na Wnioskodawczyni nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z tych przepisów.
Oznacza to, że Wnioskodawczyni w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest zobowiązana do obliczenia i pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego bądź zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Na Wnioskodawczyni nie ciąży również obowiązek wystawienia informacji PIT-8C wynikający z art. 42a ustawy.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 22-31.12.2017r.

Czy wydatki związane ze zorganizowaniem siłowni dla pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki?
Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 25 października 2017 r. (0111-KDIB1-3.4010.314.2017.1.MBD) uznał, że z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że wydatki związane ze zorganizowaniem siłowni dla pracowników Spółki, przyczynią się do przywiązania pracowników do pracodawcy, a także umożliwią pozyskanie nowych pracowników. Pracownicy korzystając wspólnie z siłowni mają okazję do integracji, co pozytywnie wpływa na komunikację wewnątrz firmy i przekłada się na zwiększenie efektywności i jakości pracy, a także sprzyja utrzymaniu ich zdrowia i kondycji fizycznej, co wpływa na ich zdolność do pracy i zaangażowanie, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu przyszłych zysków osiąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółki.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wydatki poniesione na zorganizowanie siłowni dla pracowników Spółki stanowią/będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Korzystny wyrok. Sprzedaż aukcyjna przez Internet – czy jest PCC?
Czy w przypadku zawierania przez Spółkę umowy sprzedaży z podmiotem nieposiadającym miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium RP za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, na warunkach przedstawionych wyłącznie przez sprzedawcę, z całkowitym pominięciem możliwości negocjacji (opcja "Kup teraz") w sytuacji, gdy przedmiot transakcji znajduje się poza terytorium RP, jest zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 31 października 2017 r. (I SA/Po 424/17) orzekł, że Spółka jeżeli jako kupujący brała udział w dokonaniu transakcji sprzedaży, która to dokonała się wyłącznie na warunkach przedstawionych przez sprzedawcę, z całkowitym pominięciem możliwości negocjacji (opcja "Kup teraz") i sprzedawca nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium RP, miejscem dokonania czynności nie jest terytorium RP, to nie powstaje po jej stronie zobowiązanie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w związku z zawarciem umowy sprzedaży.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FFE0328CF6


Darowizna znaku towarowego dokonana przez syna na rzecz ojca nie podlega VAT
Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług oraz nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1829 ze zm.). Jego ojciec również nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie podejmował wcześniej żadnych czynności z zakresu obrotu jakimikolwiek wartościami niematerialnymi i prawnymi, nie przewiduje też w przyszłości dokonywać innych tego rodzaju transakcji, poza wyżej opisaną darowizną. Z tytułu posiadania znaków towarowych nie uzyskiwał jakichkolwiek dochodów, nie były też one oddawane do używania osobom trzecim na podstawie umowy licencyjnej.
W związku z wytworzeniem i rejestracją ww. znaków towarowych poniósł jedynie opłaty związane z rejestracją i ochroną tych znaków.W związku z powyższym zadano następujące pytania:
1. Czy darowizna opisanych znaków towarowych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
2. Czy podstawą opodatkowania - w przypadku gdy, w ocenie organu, opisana czynność będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - będzie koszt świadczenia usługi poniesiony przez podatnika, przez który w niniejszym wypadku należy rozumieć opłaty związane z rejestracją i ochroną znaków towarowych?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 15 listopada 2017 r. (I SA/Ol 645/17) orzekł, że w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku skarżącego, organ dokonał wadliwej interpretacji przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 u.p.t.u. Nie jest bowiem działalnością gospodarczą - w rozumieniu ww. przepisów - darowizna składnika majątku osobistego (prywatnego), co ma miejsce w przedstawionym przez skarżącego stanie faktycznym. Uznanie jednorazowej czynności darowizny znaku towarowego za opodatkowaną podatkiem od towarów i usług wymagałoby wykazania, że w momencie jej realizacji skarżący działał w charakterze producenta, handlowca lub usługodawcy, z zamiarem wielokrotnego wykonywania tych czynności, co w sprawie nie wystąpiło.
Należy również podkreślić, że dokonanie darowizny zarejestrowanego znaku towarowego (wraz z prawem ochronnym) czy niezarejestrowanego znaku towarowego pozostaje bez wpływu na opodatkowanie tej czynności.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BE04BC3130


Sprzedaży wierzytelności o zapłatę odszkodowania bez kosztów
Spółka zadała pytanie, czy w przypadku sprzedaży wierzytelności o zapłatę odszkodowania (wierzytelność własna nie rozpoznana jako przychód należny) wartość nominalna tej wierzytelności będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych?
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 listopada 2017 r. (II FSK 2626/15) orzekł, że istota podatku dochodowego, co do zasady, przewiduje zakaz podwójnego wywodzenia skutków podatkowych od tych samych wartości (dotyczy to zarówno rozpoznawania dochodu do opodatkowania, jak i kosztów uzyskania przychodów). Skoro zatem z tytułu zakupu wierzytelności nabywca może rozliczyć jako koszt podatkowy wartość wierzytelności wyrażoną w jej cenie, trudno zarazem zaaprobować pogląd, by ta sama wartość stanowiła również koszt uzyskania przychodu u zbywcy, bez wcześniejszego jej zarachowania w przychodach podatkowych.
Należy również zgodzić się z Sądem pierwszej instancji, gdy zauważa, że przyjęcie stanowiska przedstawionego przez Spółkę oznaczałoby nieuprawnione uprzywilejowanie tych podatników, którzy zbywają wierzytelność o zapłatę odszkodowania względem tych podatników, którzy wyegzekwowali jego zapłatę. U tych drugich kosztem uzyskania przychodu mogłyby być bowiem jedynie wydatki związane dochodzeniem roszczenia, podczas gdy u tych podatników, którzy zdecydowali się zbyć wierzytelność, kosztem uzyskania przychodu byłaby wartość należnego odszkodowania.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7402BCA99F


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 11-22.12.2017r.

Porozumienie Polski i USA ws. wymiany raportów CbC
• Wiceminister finansów Paweł Gruza podpisał dwustronne porozumienie między Polską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbC.
• Podpisanie porozumienia przez stronę amerykańską jest oczekiwane przed końcem roku.

"Arrangement Between the Competent Authority of the United States of America and the Competent Authority of the Republic of Poland on the Exchange of Country-by-Country Reports", czyli porozumienie robocze między właściwymi organami USA i Polski precyzuje zakres, sposób i tryb wymiany informacji o raportach CbC.
W ramach CbCR wielonarodowe grupy kapitałowe prezentują informacje, które dotyczą w szczególności przychodu do opodatkowania, zapłaconych podatków i miejsca prowadzenia działalności. Automatyczna wymiana kluczowych informacji o wszystkich podmiotach w danej grupie kapitałowej ma ułatwić organom podatkowym ocenę ryzyka w zakresie cen transferowych.
Zawieranie porozumień CbCR wynika z zaleceń OECD, przedstawionych w ramach projektu BEPS (Base Erosion Profit Shifting – zmniejszenie podstawy opodatkowania i transfer zysków). Polska jest już stroną wielostronnego porozumienia zawartego w 2016 r. na podstawie wielostronnej konwencji o pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych. USA zawierają jedynie porozumienia bilateralne w tym zakresie.
Źródło: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiad...


Minister Finansów o rozliczaniu podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.
• Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawach o PIT i CIT, które wprowadzają tzw. podatek minimalny, czyli podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł.
• W mediach pojawiła się niewłaściwa wykładnia przepisów, zgodnie z którą od nowego roku podatnicy będą mogli odliczyć od zaliczki na podatek PIT lub CIT kwotę tzw. podatku minimalnego – mimo jego niezapłacenia.
• Nowe rozwiązania przewidują zachowanie neutralności: wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości oraz brak konieczności płacenia przez podatników najpierw podatku minimalnego, a następnie zaliczki na podatek pomniejszonej o kwotę podatku minimalnego.

Chodzi o przepisy ustaw podatkowych: art. 30g ust. 8-10 ustawy o PIT oraz art. 24b ust. 8-10 ustawy o CIT.
Przedstawiona w mediach interpretacja tych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., dotyczyła tzw. minimalnego podatku dochodowego dla właścicieli nieruchomości komercyjnych. Według niej podatnicy będą mogli odliczyć od zaliczki na podatek PIT lub CIT kwotę podatku minimalnego, mimo niezapłacenia tego podatku – z uwagi na to, że jego wysokość jest niższa od kwoty zaliczki.

Prawidłowa interpretacja przepisów o podatku minimalnym
Przedstawiana w niektórych artykułach prasowych wykładnia nie jest prawidłowa i nie uwzględnia celu wprowadzenia nowych rozwiązań. Przewidują one, że odliczanie podatku minimalnego od kwoty zaliczki na podatek PIT lub CIT jest wprowadzane dla „zachowania neutralności proponowanego rozwiązania", tj. ustanowienia tzw. podatku minimalnego (ust. 9 art. 24b ustawy o CIT (30g ustawy o PIT)).
Natomiast ust. 10 art. 24b CIT (30g PIT) został wpisany do ustawy z 27 października 2017 r. nowelizującej ustawy o PIT i CIT, aby wyeliminować konieczność wykonywania przez podatników dwóch płatności: raz podatku minimalnego, a następnie zaliczki na podatek pomniejszonej o kwotę podatku minimalnego. Służy on wyłącznie ułatwieniu rozliczania podatku minimalnego, którego płatność – z uwagi na jego miesięczny charakter – pokrywa się z płatnościami miesięcznych zaliczek na podatek PIT lub CIT.
W związku z tym przepisy dotyczące tzw. minimalnego podatku nie pozwalają na jednoczesne korzystanie z ust. 9 i 10 art. 24b ustawy o CIT (art. 30g ustawy o PIT). Przepisy te tworzą dwie różne formy zapłaty podatku.
Podatnik zobowiązany do zapłaty tzw. podatku minimalnego może więc:
• zapłacić podatek minimalny, a przy wyliczaniu zaliczki CIT (PIT) odliczyć ten podatek od podatku należnego PIT (CIT) – ust. 8 i 9
albo
• wpłacić zaliczkę na podatek CIT (PIT) w pełnej wysokości, jeżeli podatek minimalny jest niższy niż kwota tej zaliczki – ust. 10.
Źródło: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiad...


Publikacja danych o podatnikach
Informacja Ministerstwa Finansów w sprawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Podstawowym celem nowelizacji jest wprowadzenie do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.) przepisów umożliwiających ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych upublicznienie informacji zawierającej dane podatkowe podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie podawał do publicznej wiadomości, corocznie, w terminie do dnia 30 września, indywidualne dane podatników zawarte w zeznaniu złożonym za rok podatkowy, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania danych do publicznej wiadomości.
Pierwsza publikacja ma nastąpić do dnia 30 września 2018 r. i objąć dane podatkowe z lat podatkowych rozpoczętych po 31 grudnia 2011 r. i zakończonych przed 1 stycznia 2018 r.

Źródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/...


Split payment od lipca 2018r.
Informacja Ministerstwa Finansów w sprawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy od podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Ustawa wprowadza do systemu podatku od towarów i usług tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, iż zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto (bez podatku VAT) jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy (lub jest rozliczana w inny sposób), natomiast pozostała zapłata, odpowiadająca kwocie podatku VAT, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT. Nie będzie miał zatem wpływu na transakcje, których stroną będą nabywcy finalni (konsumenci). Przyjęte rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu split payment. Inicjatywę w tym zakresie pozostawia się nabywcy towarów i usług. Jednocześnie ustawa przewiduje środki, które w założeniu mają zachęcać podatników do jego stosowania. W szczególności, w przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności, nie będą miały zastosowania regulacje statuujące sankcje podatkowe oraz odpowiedzialność solidarną.
Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych określających zasady i terminy otwarcia rachunków VAT przez banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Źródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/...


Korekta odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych, na które podatnik otrzymał dofinansowanie nie jest dokonywana wstecznie
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 października 2017 r. (II FSK 2491/15) orzekł, że istota sporu w rozpoznanej sprawie dotyczy interpretacji art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p., i sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, z jakim momentem podatnik obowiązany jest korygować wysokość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych, na które otrzymał dofinansowanie. Z wniosku o wydanie interpretacji wynika, że Spółka od października 2013 r. nalicza odpisy amortyzacyjne od przyjętej na stan linii produkcyjnej. W związku z tym, że inwestycja została zrealizowana ze środków własnych, odpisy są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Spółka dopiero złożyła wniosek o płatność do (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Po zatwierdzeniu wniosku dotacja w zatwierdzonej wysokości zostanie przelana na rachunek Skarżącej. Sąd I instancji podzielił stanowisko Spółki, że korekta kosztów powinna nastąpić na bieżąco, w momencie otrzymania dofinansowania. Organ interpretacyjny uznał natomiast, że z chwilą otrzymania dofinansowania podatnik powinien dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych w tych okresach rozliczeniowych, w których wykazał je w wysokości zawyżonej.
Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela stanowiska Ministra Finansów i mając w szczególności na uwadze argumentację zaprezentowaną w orzecznictwie, stwierdził, że nie ulega wątpliwości, że w przypadku otrzymania dofinansowania nakładów na środki trwałe konieczne jest wyłączenie odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów. Literalna wykładnia analizowanego przepisu u.p.d.o.p. nie naprowadza jednak na wniosek o konieczności wstecznego odniesienia skutków podatkowych (w zakresie kosztów uzyskania przychodów) dopłaty do środka trwałego, otrzymanej już po rozpoczęciu amortyzacji. Do czasu otrzymania dopłaty, podatnik w istocie ustalał odpisy amortyzacyjne od wysokości faktycznie poniesionych przez niego wydatków na nabycie (wytworzenie) środka trwałego. Skutki ekonomiczne dopłaty wystąpiły przecież nie od momentu rozpoczęcia amortyzacji nabytego środka trwałego, ale jej otrzymania. Już tylko z tych powodów brak podstaw do wstecznego odnoszenia skutków podatkowych otrzymanej dopłaty na środek trwały, w kontekście wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/46C7B11E1F


Ratyfikacja wielostronnej Konwencji MLI
Konwencja wielostronna implementuje prace prowadzone przez OECD w ramach projektu Base Erosion Profit Shifting (BEPS). BEPS koncentruje się na 15 obszarach prawa podatkowego. W obszarze działania nr 15 – Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, OECD zaproponowała, by w celu uniknięcia przedłużających się bilateralnych negocjacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z każdym partnerem traktatowym, stworzyć instrument – Konwencję, której celem jest automatyczna zmiana zawartych przez dane państwo umów podatkowych. Konwencja przewiduje minimalny zakres wdrożenia określonych przepisów przez każdą jurysdykcję przystępującą do Konwencji. Są to przepisy art. 6, art. 7 i art. 16, w stosunku do których przewidziano obowiązek ich stosowania. W pozostałym zakresie możliwe jest niestosowanie przepisów Konwencji przez przystępujące do niej jurysdykcje. W dniu 7 czerwca 2017 r. Konwencję podpisało 68 sygnatariuszy, w tym Polska.
Formularz zawierający stanowisko Polski stanowi załącznik do uzasadnienia do ustawy. Zawiera on listę zastrzeżeń i zawiadomień złożonych w momencie podpisywania Konwencji. Złożone zastrzeżenia odnoszą się do art. 8, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16 i art. 17 Konwencji.
Źródło: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/...

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 20-24.11.2017r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.
Projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Proponowane rozwiązania dotyczą:
• wykonywania działalności przez wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji (organ nadzoru będzie miał możliwość uznać zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji za wewnętrzny zakład ubezpieczeń lub wewnętrzny zakład reasekuracji; przewidziano też ułatwienia w działalności wykonywanej przez wewnętrzne zakłady, m.in. zakres przekazywanych danych i informacji do celów nadzoru będzie mógł być węższy niż w przypadku innych zakładów, a obowiązujący dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego dla wewnętrznego zakładu reasekuracji będzie niższy niż w przypadku innych zakładów reasekuracji);
• zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium innych państw Unii Europejskiej;
• zawierania przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium Polski;
• możliwości wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zakazu lub ograniczenia swobodnego rozporządzania aktywami umiejscowionymi na terytorium Polski przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji z państwa członkowskiego UE, wykonujący działalność w naszym kraju przez oddział lub na zasadzie swobody świadczenia usług; ograniczenie lub zakaz swobodnego rozporządzania aktywami będzie następowało na wniosek organu nadzorczego państwa UE, w którym dany zakład ma siedzibę.
Wprowadzono także zmiany w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawie o obligacjach. Polegają one m.in. na ustaleniu minimalnej wartości nominalnej obligacji podporządkowanej na poziomie 400 tys. zł w przypadku jej emisji (m.in. przez banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy zakłady ubezpieczeń).
Wprowadzono również przepisy przejściowe dotyczące:
• zbywalnych papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych opartych na pożyczkach przekształconych, które zostały wyemitowane przed 1 stycznia 2011 r.;
• obliczania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji podmodułu ryzyka cen akcji;
• emisji obligacji podporządkowanych przed dniem wejścia ustawy.
Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie po 7 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.
Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-r...


Wydatki na organizację mini targów i na oprawę artystyczną stanowią kosztu uzyskania przychodów
Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest prawo skarżącej do zaliczenia wszystkich wydatków poniesionych w związku z organizacją mini targów do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem strony wszystkie wskazane wydatki mają charakter promocyjno-marketingowy i dlatego prawo to powinno jej przysługiwać. Organ zgodził się natomiast ze stanowiskiem skarżącej w zakresie zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wyżywienie w trakcie mini targów, gadżety reklamowe i wynajem sali konferencyjnej. Pozostałe zaś wydatki, dotyczące transportu zaproszonych gości oraz kolacji wraz z oprawą muzyczną i noclegów, które służyły – zdaniem organu - budowaniu relacji z partnerami handlowymi nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust.1 pkt 28 u.p.d.o.p.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 listopada 2017 r. (II FSK 2725/15) uchylił zaskarżony wyrok w całości i przyznał rację spółce.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BD90ED37B4

 

Kasa fiskalna a brak sprzedaży w danym dniu
Czy w sytuacji gdy u Wnioskodawcy w danym dniu nie występuje sprzedaż, która podlega ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej (tzn. nie występuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych), będzie on zobowiązany sporządzić i wydrukować raport dobowy fiskalny?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 3 października 2017 r. (0111-KDIB3-2.4012.348.2017.1.MN) uznał, że obowiązek sporządzania fiskalnych raportów dobowych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.
Raporty fiskalne dobowe są sporządzane po zakończeniu sprzedaży w danym dniu i ewidencjonują obrót z tego tytułu oraz wskazują kwoty podatku należnego za daną dobę. Brak sprzedaży oznacza, że obrót i kwota podatku mają wartość zerową. Dane o sumarycznym obrocie zostaną wykazane w raporcie fiskalnym miesięcznym. Wobec powyższego, nie ma potrzeby ani prawnego obowiązku sporządzania raportów dobowych w dniach, w których nie zaewidencjonowano żadnej sprzedaży na kasie rejestrującej.
Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia raportów dobowych w dniach, w których nie wystąpiła sprzedaż co do której istnieje obowiązek zaewidencjonowania na kasie rejestrującej.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Jak długo organ może kontrolować stratę?
Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 6 listopada 2017 r. (II FPS 3/17) uznał, że w świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r., nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok. Zgłoszono zdanie odrębne od uzasadnienia.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C300010100


Ustawa zmieniającą ordynacje podatkową
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Ustawa wprowadza dwie kategorie zmian.
Po pierwsze, do otwartego katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym dodano dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.
Po drugie, ustawa statuuje wyłączenia z zakresu stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej w odniesieniu do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:
1) niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
2) nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
3) zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.
W ustawie określono także tryb udostępniania rzeczonych informacji dodając przepis, w myśl którego organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje stosowne zaświadczenie w tym zakresie. W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub takiego dokumentu, organ podatkowy będzie zobowiązany do odmowy wydania zaświadczenia.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


Ustawa zmieniająca ustawy o podatku dochodowym podpisana przez Prezydenta
Została podpisana ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Zaznaczono, że założony w projekcie kierunek zmian wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. 260).
W ramach wprowadzanych zmian można wyróżnić sześć zasadniczych grup przepisów:
1) regulacje „uszczelniające” system podatku dochodowego od osób prawnych, w tym poprzez częściową implementację dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dyrektywa ATAD);
2) przepisy nowelizujące zasady uwzględniania w podstawie opodatkowania banków tworzonych rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz tworzonych w bankach stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości odpisów na oczekiwane straty kredytowe;
3) przepisy ukierunkowane na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców;
4) przepisy podwyższające kwotę zmniejszającą podatek stosowaną przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej oraz podwyższające limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców;
5) przepisy umożliwiające podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych składanie za pomocą środków elektronicznych oświadczeń/zawiadomień, z wykorzystaniem wzorów ogłoszonych w drodze rozporządzenia;
6) przepisy dostosowujące brzmienie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych 2016.
Z uwagi na specyfikę trybu rozliczania podatków dochodowych, w ustawie zawarto szereg przepisów przejściowych.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Źródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/...

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 13-17.11.2017r.

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.
W projekcie ustawy określono zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz wskazano zasady tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedstawicielstw w naszym kraju.
Dzięki tej ustawie wyeliminowane zostaną wątpliwości prawne, na jakich zasadach firmy zagraniczne (ich oddziały i przedstawicielstwa) mogą podejmować działalność gospodarczą w Polsce, a ponadto uproszczone zostanie wiele procedur i zmniejszy się liczba dokumentów przedkładanych przez przedsiębiorców. Powinno to skłonić cudzoziemców mieszkających w Polsce oraz inwestorów zagranicznych do podejmowania decyzji o rozpoczynaniu i rozwijaniu aktywności ekonomicznej w naszym kraju.
W jednej ustawie zawarte zostaną wszystkie przepisy dotyczące przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych uczestniczących w obrocie gospodarczym w Polsce. Przygotowanie tej ustawy jest elementem pakietu „Konstytucja Biznesu”.
Do nowej ustawy zostanie przeniesiona część regulacji znajdujących się obecnie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (SDG).
Do projektowanej ustawy przeniesione zostaną także regulacje z SDG, które wdrażają do polskiego porządku prawnego część przepisów dyrektywy usługowej i zobowiązują organy administracji publicznej do uznawania certyfikatów, zaświadczeń, gwarancji oraz ubezpieczeń udzielonych i wydanych w państwach członkowskich UE.
Ponadto, w projekcie rezygnuje się z konieczności przedkładania w procedurze rejestracyjnej dokumentu (najczęściej umowy najmu) uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystywania lokalu na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.
Nowe regulacje mają wejść w życie 1 marca 2018 r.
Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-r...


Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.
Wprowadzono regulacje, które usprawnią funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP). W rezultacie ułatwione zostanie podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. W praktyce obsługa przedsiębiorców będzie sprawniejsza – uproszczony zostanie proces rejestracji oraz dokonywania zmiany danych wpisywanych do CEIDG.
W ewidencji było zarejestrowanych ok. 2,5 mln przedsiębiorców (dane za wrzesień 2017 r.).
Do tej pory zagadnienia dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego uregulowane były w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (SDG). Po wejściu w życie ustaw z pakietu „Konstytucja Biznesu” staną się one przedmiotem odrębnego aktu prawnego.

 

Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
W nowej ustawie znajdą się regulacje będące obecnie w SDG, ale pojawią się też nowe rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców.
• Na podstawie nowych przepisów możliwe będzie udostępnianie przez przedsiębiorcę online w CEIDG informacji o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach. Opublikowanie przez przedsiębiorcę w CEIDG informacji o pełnomocniku będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Oznacza to, że system teleinformatyczny CEIDG będzie nie tylko narzędziem ewidencji przedsiębiorców, ale również instrumentem za pomocą którego przedsiębiorca będzie mógł zarządzać udzielanymi przez siebie pełnomocnictwami (prokurą).
• Dane wpisywane do CEIDG zostaną podzielone na dane ewidencyjne przedsiębiorcy (ich zmiana będzie obowiązkowa w ciągu 7 dni) i dane informacyjne o przedsiębiorcy (będzie je można zmienić w każdym czasie, chodzi np. o datę rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia i zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej).
• Możliwe będzie zawieszenie przez przedsiębiorców-osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo (obecnie dopuszczalny okres wynosi, co do zasady, maksymalnie 24 miesiące). Wprowadzona zostanie zasada automatycznego wznowienia wykonywania działalności gospodarczej po upływie okresu zawieszenia, jeśli przedsiębiorca wskazał taki okres we wniosku o zawieszenie.
• Stworzona zostanie podstawa prawna do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki danych gromadzonych przez ZUS i CRP-KEP (Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników), co będzie miało istotny wpływ na usprawnienie postępowań administracyjnych toczących się w ramach CEIDG.
• Stworzone zostaną nowe kanały komunikacji z przedsiębiorcami (jeśli przedsiębiorca poda w CEIDG numer telefonu komórkowego będzie mógł otrzymać sms z informacją dotyczącą np. daty upływu okresu zawieszenia działalności gospodarczej, o ile została ona przez niego wskazana).


Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP)
Stworzono podstawy prawne do rozwoju Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy
Prowadzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma pomagać przedsiębiorcom, m.in. przez umożliwienie im załatwiania online spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz przez udostępnianie informacji w tym zakresie.
Zadaniem PIP będzie zapewnienie realizacji drogą elektroniczną jak największej liczby procedur związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotychczas zidentyfikowano ok. 1 200 procedur administracyjnych, realizowanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonego biznesu. W praktyce chodzi o stopniowe zwiększanie możliwości załatwiania wielu spraw online, zwłaszcza tych, które nie są obecnie możliwe do zrealizowania za pośrednictwem innych systemów.
Obok rozwiązań znajdujących się w obecnej SDG, w projektowanej ustawie zaproponowano nowe regulacje.
• Wprowadzono zasadę, że informacje udostępniane przez PIP mają być przekazywane prostym językiem, aby adresat nie mający przygotowania prawniczego uzyskał zrozumiałą informację. Przekazana informacja ma być precyzyjna oraz kompletna, i nie może zawierać odesłań do innych przepisów.
• Wprowadzono obowiązek udostępniania przez PIP informacji o zasadach oraz warunkach prowadzenia inspekcji i kontroli u przedsiębiorców.
• Przewidziano poprawę efektywności funkcjonowania Punktu m.in. przez wprowadzenie możliwości udzielania odpowiedzi na pytania przedsiębiorców bezpośrednio przez punkt na podstawie wiedzy zgromadzonej w jego zasobach informacyjnych.
• Możliwe będzie uzyskanie przez przedsiębiorcę – za pośrednictwem PIP – zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaświadczenia o niezaleganiu z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych, a także uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie ww. zaświadczeń.
• Za pośrednictwem PIP będą realizowane obowiązki punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców, o których mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
• Urzędy zajmujące się sprawami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej będą mogły – za pośrednictwem PIP – umożliwić dokonanie płatności w formie elektronicznej, o ile sprawa wymaga wniesienia opłaty.
• Przewidziano możliwość informowania przedsiębiorców przez PIP o istotnych dla nich wydarzeniach, terminach i obowiązkach związanych z podejmowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość (np. za pośrednictwem sms-ów).
• Wprowadzono możliwość przesyłania za pośrednictwem PIP do ministra właściwego do spraw gospodarki uwag dotyczących m.in. rozwoju działalności gospodarczej, praw i obowiązków przedsiębiorcy, finansowania działalności gospodarczej, wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek, handlu zagranicznego oraz dostępnej informacji dla przedsiębiorców.

Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2018 r. Regulacje dotyczące niektórych, nowych możliwości oferowanych przez CEIDG oraz PIP zaczną obowiązywać w późniejszych terminach (1 lipca 2018 r. i 1 stycznia 2019 r.).
Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-r...


Projekt ustawy Prawo przedsiębiorców
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.
Projekt jest jednym z centralnych elementów reformy prawnego i instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorców oraz wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Stanowi realizację zapowiedzi zawartych w „Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. W projekcie wyraźnie podkreślono zasadę: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, która jest rozwinięciem fundamentalnej zasady wolności działalności gospodarczej.
Nowe przepisy tworzą korzystne i stabilne warunki do wykonywania działalności gospodarczej oraz wzmacniają gwarancje wolności i praw przedsiębiorców. Zmniejszają także ryzyko biznesowe oraz zwiększają chęć przedsiębiorców do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w tym także chęć do ponoszenia ryzyka technologicznego związanego z realizacją innowacyjnych projektów („Konstytucja Biznesu”).

 

Proponowane rozwiązania opierają się na trzech filarach:
• wzmocnieniu wolności i praw przedsiębiorców, w szczególności wolności działalności gospodarczej oraz wyposażeniu przedsiębiorców w konkretne instrumenty prawne umożliwiające zabezpieczenie ich potrzeb i oczekiwań chronionych konstytucyjnymi zasadami, zwłaszcza w relacjach z organami władzy publicznej;
• ustanowieniu zasad opracowywania projektów aktów normatywnych dotyczących prawa gospodarczego;
• powołaniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – nowej instytucji, o charakterze gwaranta instytucjonalnego zasad i praw wyrażonych w projekcie ustawy Prawo przedsiębiorców.

 

Do najważniejszych propozycji zawartych w projekcie należą:
• ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz urzędów stanowiących wytyczne interpretacyjne dla organów stosujących prawo gospodarcze. Chodzi o podstawowe zasady prawne dotyczące relacji przedsiębiorca – administracja, np. zasada proporcjonalności (urzędnikom wolno podejmować jedynie takie działania, które są konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu) i bezstronności oraz równego traktowania (urzędnicy muszą traktować wszystkie podmioty prawa według jednakowej miary; w życiu gospodarczym nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny);
• bardziej przyjazna i partnerska relacja między administracją a przedsiębiorcami – chodzi o wprowadzenie m.in. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy oraz przyjaznej interpretacji przepisów (gdy nie da się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego lub sposobu interpretacji przepisu prawnego, urzędnicy powinni rozstrzygać te wątpliwości na korzyść przedsiębiorców), a także zasady współdziałania organów przy prowadzeniu spraw przedsiębiorców;
• wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej – przewidziano, że osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (tj. miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 r. 1050 zł), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS. Będzie to możliwe pod warunkiem, że osoba ta nie wykonywała w ostatnich 60-ciu miesiącach działalności gospodarczej. W sytuacjach, gdy przychód z działalności nierejestrowej przekroczyłby w miesiącu określoną wysokość, działalność ta byłaby uznawana za działalność gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie;
• wprowadzenie tzw. „ulgi na start” – początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej. Po tym okresie przedsiębiorca będzie mógł dodatkowo skorzystać z istniejącej obecnie ulgi, czyli tzw. „małego ZUS” w okresie następnych 24 miesięcy;
• zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami – przedsiębiorca w kontaktach z dużą częścią urzędów będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP i to ten numer będzie służył tym urzędom do jego identyfikacji. Numer REGON dla przedsiębiorców będzie stopniowo wycofywany z obrotu;
• likwidacja zgód i licencji, jako odrębnych form reglamentacji działalności gospodarczej;
• udostępnianie przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy listy rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej – dzięki temu przedsiębiorca będzie wiedział, czy działalność, którą planuje podjąć podlega reglamentacji. Punkt będzie też wskazywał odpowiednie akty prawne związane z tymi kwestiami;
• uregulowanie podstawowych zasad opracowywania projektów aktów normatywnych dotyczących prawa gospodarczego – chodzi m.in. o wzmocnienie nacisku na ograniczanie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców (zwłaszcza obowiązków administracyjnych i informacyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem mikro-, małych i średnich przedsiębiorców;
• okresowe przeglądy funkcjonowania aktów normatywnych dotyczących prawa gospodarczego pod kątem deregulacji, dokonywane przez ministrów;
• wydawanie przez organy administracji, napisanych prostym językiem „objaśnień prawnych” – będą one w sposób praktyczny wyjaśniały przepisy dotyczące działalności gospodarczej, a przedsiębiorcy stosujący się do nich nie będą mogli z tego powodu ponieść negatywnych konsekwencji;
• uelastycznienie instytucji zawieszenia działalności gospodarczej – chodzi m.in. o możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny okres wskazany przez przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
• ustanowienie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – będzie to organ interweniujący i stojący na straży przedsiębiorców, posiadający kompetencje np. do występowania do urzędów o wydawanie „objaśnień prawnych”.

 

Efektem proponowanych rozwiązań będzie poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zmniejszenie ryzyka pomijania podstawowych zasad prawa gospodarczego przy podejmowaniu przez administrację konkretnych rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach przedsiębiorców. Oczekiwanym skutkiem powinna też być zmiana nastawienia organów do przedsiębiorców i wzmocnienie służebnej roli administracji, w tym przez uwzględnianie w większym stopniu uzasadnionych interesów podmiotów gospodarczych. Nowe przepisy przyczynią się także do zmniejszenia szarej strefy oraz zachęcą młodych i przedsiębiorczych Polaków do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej.
Projekt zastąpi obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”, które zaczną obowiązywać 31 marca 2018 r.
Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-r...


Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Projekt nowelizacji przewiduje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność).
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.
Zniesienie limitu w wysokości podstawy wymiaru składek oznacza brak potrzeby ciągłego monitorowania wysokości otrzymywanych przychodów, zarówno przez płatnika składek, jak i przez ubezpieczonego – szczególnie w przypadku, gdy ubezpieczony wykonuje kilka rodzajów pracy
Wysokość emerytury jest ściśle powiązana z wysokością odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Im wyższa kwota odprowadzanych składek i im dłuższy okres zatrudnienia, tym wysokość świadczenia jest wyższa. Stąd też zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie bezpośrednio wpływać na wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które otrzymują w czasie swojej kariery zawodowej zróżnicowane pod względem wysokości zarobki.
Proponuje się, aby nowe przepisy weszły w życie l stycznia 2018 r.
Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-r...

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Newsletter Podatkowy 06-10.11.2017r.

Projekt zmian w PIT i CIT - amortyzacja dziedziczonego majątku na dotychczasowych zasadach
Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju ponownie przeanalizowały projekt nowelizacji ustawy PIT i CIT. Uzgodniły, że amortyzacja dziedziczonego majątku powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach. W odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie rozwiązanie które umożliwi kontynuację amortyzacji. Zmiany odpowiadają na postulaty zgłaszane przez środowiska firm rodzinnych.
Obecnie, majątek otrzymany w ramach spadku lub darowizny podlega amortyzacji od wartości początkowej. Oznacza to de facto, że można wielokrotnie amortyzować te same składniki majątku, nabyte nieodpłatnie i zwolnione z podatku.
Możliwość wielokrotnej amortyzacji bywa niestety nadużywana poprzez dokonywanie kolejnych darowizn w kręgu najbliższej rodziny. Dlatego w przygotowanym przez MF projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT, którą teraz zajmuje się Senat, znalazły się propozycje rozwiązań uszczelniających system i ograniczających pole do nadużyć.
Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju uzgodniły jednak, że rozwiązanie pozwalające na amortyzację nabytego majątku od wartości początkowej powinno zostać przywrócone dla dziedziczonego majątku. Jest to uzasadnione potrzebą kształtowania dobrych warunków do zmian pokoleniowych w firmach jednoosobowych, wśród których większość to firmy rodzinne. Ułatwi to ustawa o zarządzie sukcesyjnym, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju.
Najpóźniej wraz z uchwaleniem tej ustawy planowane jest zatem przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji dla spadkobierców, ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r.
W odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie natomiast rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji przez obdarowanego.
Źródło: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiad...


Finansowe wspomożenie kontrahentów – stypendia dla twórców gier mogą być kosztem podatkowym
Spółka przewiduje kapitałowe zaangażowanie (Faza Inwestycyjna) w rozwój lub wdrożenie pomysłu gry. Zdaniem Spółki, wypłacane świadczenia pieniężne uczestnikom Programu Akceleracji (stypendia) przyczynią się do osiągnięcia przychodów przez Spółkę w przyszłości. Spółka wspierając finansowo i organizacyjnie uczestników Programu wpływa na rozwój ich pomysłów gier wideo, powodując że stają się możliwe do realizacji w postaci gotowych produktów gier wideo. Program Akceleracji wpłynie na rozwój pomysłów gier oraz możliwość uzyskania w przyszłości przez Spółkę przychodów wynikających z komercjalizacji koncepcji gier wideo (wydawanie gier wideo lub inwestycja w przedsiębiorstwo zakładane przez uczestników programu produkujące grę wideo). Miesięczne środki pochodzące ze stypendium mogą być wydatkowane przez uczestników wyłącznie na cele związane z uczestnictwem w programie i są świadczeniem bezzwrotnym. Efektem działania Programu Akceleracji ma być utworzenie Spółek, które zostaną zaopatrzone w konieczne narzędzia, finansowanie i opiekę mentorów.
Czy wypłaty stypendiów przez X Sp. z o.o., będą stanowić dla spółki koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „u.p.d.o.p.”)?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 10 października 2017 r. (0111-KDIB2-3.4010.48.2017.2.KB) uznał, że wydatki poniesione przez Spółkę na stypendia dla uczestników Program Akceleracji niebędących pracownikami Spółki, będą stanowić koszt uzyskania przychodów, gdyż są one poniesione w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów.
Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika jednoznacznie, że ustawodawca uzależnia moment potrącalności wydatku będącego kosztem uzyskania przychodu od momentu ujęcia kosztu w księgach rachunkowych.
Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli wydatki poniesione przez Spółkę na stypendia dla uczestników programu, o których mowa we wniosku zostaną rozpoznane przez Spółkę dla celów księgowych w miesiącu wypłaty tych stypendiów, to również dla celów podatkowych wydatki te powinny zostać rozliczone jako koszty w tym samym momencie.

Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone w innej jednostce samorządu terytorialnego
Czy podatnik, który nie uzyskuje dochodu (tak w skali miesiąca, jak i roku), jest zobowiązany do składania informacji CIT-ST oraz CIT-ST/A?
Spór w rozpatrywanej sprawie koncentruje się wokół wykładni przepisu art. 28 ust.1 u.p.d.o.p., a jego istota sprowadza się do odpowiedzi na pytanie o zasadność składania informacji CIT-ST, w sytuacji, gdy podatnik nie osiąga dochodu tak w skali miesiąca, jak i roku.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 października 2016 r. (II FSK 2623/15) orzekł, że w myśl powołanego przepisu podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (ust.1). Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatkowej grupy kapitałowej, reprezentowanej przez spółkę, o której mowa w art. 1a ust. 3 pkt 4 (ust.2).
Treść przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego potwierdza, że do składania rzeczonych informacji zobowiązany jest każdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych (który posiada zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla siedziby podatnika), bez względu, czy w danym okresie działalności uzyskuje dochody, czy też nie.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/626521E564


50% kosztów uzyskania dla pracowników – programistów. Jeśli została wyodrębniona część wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do utworu, to można stosować podwyższona do 50% normę kosztów
Czy w odniesieniu do pracowników – programistów, zatrudnionych na podstawie umów o pracę – Spółka jako płatnik może zastosować art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez określenie kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu, przy uwzględnieniu ograniczenia dla rocznej wysokości kosztów wynikającego z art. 22 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie dotyczącym części wynagrodzenia wypłacanego z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych (rozporządzenia prawem), przypadającego na realizację prac twórczych – przede wszystkim program komputerowy, w tym kod źródłowy lub inny utwór będący przedmiotem praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim – obliczonego na podstawie codziennych zestawień godzin, ale należnego wyłącznie w przypadku rzeczywistego wytworzenia utworów w danym miesiącu, co będzie dokumentowane raportem zdawczo-odbiorczym, wskazującym na konkretny utwór, możliwy do zidentyfikowania w bazie utworów Spółki?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 25 października 2017 r. (0111-KDIB2-3.4011.123.2017.1.KK) uznał, że w razie wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności zarówno chronionych prawem autorskim, jak i niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga wartość wynagrodzenia z tytułu korzystania z prawa autorskiego. Tylko bowiem wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Podkreślenia przy tym wymaga, że zakwalifikowanie, czy wykonywana praca jest przedmiotem prawa autorskiego jest obowiązkiem płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu.
Fakt korzystania przez podatnika z prawa autorskiego powinien być udokumentowany, gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzieła. Wykonywanie pracy twórczej nie oznacza bowiem automatycznie powstania utworu i przejścia praw z tego tytułu na pracodawcę.
Podwyższone koszty uzyskania przychodów można więc stosować, jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej niż wynika to z treści art. 12 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obowiązki ze stosunku pracy sprowadzają się do działalności twórczej, a wynagrodzenie za pracę stanowi równocześnie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Z treści umowy o pracę (lub innego dokumentu) powinno więc wynikać, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą, a wyodrębniona część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu. Konieczne jest dokładne wyróżnienie (w jasny, czytelny sposób) tej części wynagrodzenia, która związana jest z przeniesieniem bądź korzystaniem z praw autorskich przez podatnika. Reasumując, planowany przez Wnioskodawcę podział wynagrodzenia nie stwarza możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu względem wynagrodzenia za wykonywaną przez pracowników pracę twórczą. Do całości uzyskiwanych przez pracowników przychodów ze stosunku pracy zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.

Skontaktuj się z nami

mapa

Spółka Doradztwa Podatkowego TCA Advisers Sp. z o.o.

KRS 0000285612
NIP: 525-23-98-200
Regon: 140956595
ul. Stara 11/1
00-231 Warszawa

ul. Kościelna 20
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel.: +48 502 405 439
e-mail: tca@tca.com.pl