Usługi

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 

Ceny transferowe (transfer pricing)

 

Opierając się na zdobytym doświadczeniu, Zespół zajmujący się cenami transferowymi pomaga podmiotom powiązanym, zarówno krajowym jak i zagranicznym, zminimalizować ryzyko związane z ewentualnym doszacowaniem dochodu, a także prawidłowo sporządzić dokumentację dla celów podatkowych tak, aby prawdopodobieństwo zakwestionowania ustalonych cen transferowych przez organy podatkowe było jak najmniejsze.

 

W tym zakresie planujemy transakcje wewnątrz grupy oraz inne transakcje, przy których istnieje obowiązek tworzenia dokumentacji (m. in. z "rajami podatkowymi"):

 • wskazujemy metody ustalania cen w transakcjach,
 • sporządzamy dokumentacje od podstaw,
 • weryfikujemy dokumentacje sporządzone przez klientów,
 • prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu cen transferowych (zarówno otwarte, jak i zamknięte).

 

Przygotowujemy klientów do zawarcia porozumienia z ministrem finansów (zarówno jednostronnego, dwustronnego, jak i wielostronnego) w sprawie ustalania cen transakcyjnych.

 

Służymy naszą wiedzą i umiejętnościami w trakcie całego procesu ubiegania się o zawarcie porozumienia, jak również na poszczególnych jego etapach, m. in.:

 • pomagamy w wyborze metody ustalania ceny transakcyjnej oraz wskazujemy zasady kalkulacji ceny transakcyjnej,
 • przygotowujemy prognozy finansowe,
 • zbieramy i analizujemy dane porównywalne niezbędne do kalkulacji ceny transakcyjnej,
 • ustalamy okoliczności mogące mieć wpływ na ustalenie ceny transakcyjnej,
 • przeprowadzamy analizę funkcjonalną - badamy zaangażowane aktywa, pełnione funkcje oraz ponoszone ryzyko przez strony transakcji,
 • korygujemy strategię gospodarczą grupy (firmy) tak, by nie była sprzeczna z "Arm's length principle",
 • pomagamy w wyborze i kompletacji dokumentów do okazania organowi właściwemu w sprawie porozumienia.

 


 

Fuzje i przejęcia

 

Przygotowujemy efektywne podatkowo strategie w zakresie reorganizacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorstw, w tym w budowaniu transakcji połączeń, przejęć, zbycia i refinansowania. Naszym zadaniem jest sprawne i bezpieczne przeprowadzanie klienta przez cały proces dokonywanej transakcji przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka i maksymalizacji efektywności podatkowej. W zakresie fuzji i przejęć oferujemy kompleksowy zakres usług, począwszy od opracowania strategii restrukturyzacji, poprzez przygotowanie, aż po koordynację procesów.

 


 

Opodatkowanie zakładu przedsiębiorstwa zagranicznego (permanent establishment)

 


 

Podatek u źródła (withholding tax)

 • odsetki, dywidendy,
 • należności licencyjne oraz świadczenia o charakterze niematerialnym.

 


 

Transakcje leasingowe

Kolejną dziedziną w której się specjalizujemy to leasing. Świadczymy szeroki zakres usług, m. in.: analizy finansowe warunków leasingu, zagadnienia związane z rachunkowością i podatkiem VAT, umowy leasingu wprawie cywilnym, oraz w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.


 

Rozliczenia strat podatkowych

 


 

Koszty reprezentacji i reklamy

 


 

Doradzamy także w następujących dziedzinach:

 • cienka kapitalizacja,
 • amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • przychody z tytułu odsetek, dyskonta oraz różnic kursowych,
 • rezerwy (odpisy aktualizujące) oraz wierzytelności odpisane jako nieściągalne.

 

Podatek od towarów i usług (VAT):

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie krajowej i unijnej legislacji dotyczącej VAT. Do naszych specjalności należy optymalizacja transakcji międzynarodowych z punktu widzenia VAT, przede wszystkich zgodnego z przepisami efektywnego podatkowo rozliczenia należności z tytułu importu towarów i usług, a także planowanie i optymalizacja transakcji krajowych poprzez efektywne określenie takich elementów, jak: moment powstania obowiązku podatkowego, wysokość podatku od odliczenia czy korzystne podatkowo umowy. W tym zakresie usług dokonujemy również przeglądów, analiz i zmian struktury działań dotyczących reklamy i promocji, w celu umożliwienia zminimalizowania obciążenia z tytułu podatku VAT. Specjalizujemy się w doradztwie przy organizacji akcji promocyjnych - konkursach, grach i sprzedaży premiowej, przekazywaniu towarów bez wynagrodzenia.

 


 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

Pomagamy w ustaleniu zobowiązań zatrudnionych w Polsce cudzoziemców z tytułu podatku dochodowego oraz opodatkowania polskich pracowników pracujących za granicą lub dla zagranicznego kontrahenta (ze szczególnym uwzględnieniem umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania).

 


 

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), opłata skarbowa, podatki lokalne i inne:

Pomagamy zminimalizować zobowiązania z tytułu PCC oraz podatków lokalnych.

 


 

Kontrole podatkowe:

Reprezentujemy podatników przed władzami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Asystujemy podczas kontroli podatkowej i skarbowej.

 


 

Postępowania karno - skarbowe:

Doradzamy członkom zarządu w kwestii ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki. Asystujemy w postępowaniach karno-skarbowych w związku z opóźnieniem w płaceniu podatków lub innych naruszeń obowiązków podatkowych. Bronimy przed nałożeniem kar lub dążymy do ich zredukowania.

 


 

Doradztwo biznesowe (Management Consulting):

 • optymalizujemy strategie przedsięwzięć gospodarczych,
 • oceniamy zagrożenia i potencjalne możliwości rozwoju,
 • przeprowadzamy analizy sytuacji ekonomicznej firm,
 • opracowujemy projekty restrukturyzacyjne i pomagamy w ich wdrażaniu,
 • opracowujemy koncepcje modeli organizacyjnych przedsiębiorstw,
 • sporządzamy biznes - plany,
 • oceniamy rentowność konkretnych projektów - "feasibility study",
 • pomagamy pozyskać fundusze z Unii Europejskiej.

 


 

Rachunkowość

Współpracujemy z biurem rachunkowym oferującym szeroki zakres usług rachunkowych m. in.:

 • prowadzenie ksiąg zgodnie ze standardami polskimi i międzynarodowymi,
 • sporządzanie raportów finansowych,
 • składanie deklaracji i zeznań podatkowych.

 

Skontaktuj się z nami

mapa

Spółka Doradztwa Podatkowego TCA Advisers Sp. z o.o.

KRS 0000285612
NIP: 525-23-98-200
Regon: 140956595
ul. Stara 11/1
00-231 Warszawa

ul. Kościelna 20
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel.: +48 502 405 439
e-mail: tca@tca.com.pl
e-mail: konsultant@tca.com.pl

Zastrzeżenie:
Informacje zawarte na nn. stronie mają charakter ogólny (nie mają charakteru pełnego i wyczerpującego) – w szczególności nie stanowią porady ani opinii prawnej.
Disclaimer:
Information presented on this site is of general nature (it is not complete nor detailed) – in particular it cannot be treated as advice nor a legal opinion.